Úvod


Úvod


Doktrinální kontext džhány

Buddha říká, že stejně jako ve velkém oceánu je jen jedna chuť, chuť soli, tak i v jeho učení a disciplíně je jen jedna chuť, chuť svobody. Chuť svobody, která prostupuje Buddhovým učením, je chuť duchovní svobody, což z buddhistického hlediska znamená osvobození od utrpení. V procesu vedoucím k osvobození od utrpení je meditace prostředkem k vytvoření vnitřního probuzení, které je pro osvobození nezbytné. Metody meditace vyučované v théravádové buddhistické tradici vycházejí z Buddhových vlastních zkušeností, které zúročil v průběhu své vlastní cesty za osvícením. Jsou navrženy tak, aby v žákovi, který je praktikuje, znovu vyvolaly stejné základní osvícení, jakého dosáhl sám Buddha, když seděl pod stromem Bódhi, poznání čtyř ušlechtilých pravd.

Různé předměty a metody meditace vyložené v théravádových buddhistických písmech - pálijském kánonu a jeho komentářích - se dělí na dva vzájemně propojené systémy. Jeden se nazývá rozvoj klidu (samatha-bhávaná), druhý rozvoj vhledu (vipassaná-bhávaná). První se také označuje jako rozvoj soustředění (samádhi-bhávaná), druhý jako rozvoj moudrosti (paňňá-bhávaná). Cílem praxe meditace klidu je rozvíjet klidnou, soustředěnou a sjednocenou mysl jako prostředek k prožívání vnitřního klidu a jako základ moudrosti. Praxe meditace vhledu je zaměřena na získání přímého pochopení skutečné povahy jevů. Rozvoj vhledu je v buddhismu považován za základní klíč k osvobození, za přímý lék proti nevědomosti, která je základem otroctví a utrpení. Zatímco meditace klidu je uznávána jako společná pro buddhistické i nebuddhistické kontemplativní disciplíny, meditace vhledu je považována za jedinečný Buddhův objev a jedinečný rys jeho cesty. Protože však rozvoj vhledu předpokládá určitý stupeň soustředění a meditace klidu k němu napomáhá, má rozvoj klidu také nezpochybnitelné místo v buddhistickém meditačním procesu. Oba typy meditace společně působí na to, aby se mysl stala vhodným nástrojem pro osvícení. S myslí sjednocenou pomocí rozvíjení klidu, zostřenou a projasněnou rozvíjením vhledu, může meditující nerušeně pokračovat k dosažení konce utrpení, nibbány.

Ústředním prvkem obou meditačních systémů, ačkoli neodmyslitelně patří ke straně klidu, je soubor meditačních dosažení zvaných džhány. Ačkoli překladatelé nabízejí různé překlady tohoto slova, od slabého "rozjímání" přes zavádějící "trans" až po dvojznačné "meditace", raději ponecháme slovo nepřeložené a necháme jeho význam vyplynout z kontextuálního použití. Z nich je zřejmé, že džhány jsou stavy hlubokého mentálního sjednocení, které jsou výsledkem soustředění mysli na jediný objekt s takovou silou pozornosti, že dochází k úplnému pohroužení do objektu. Rané sutty hovoří o čtyřech džhánách, pojmenovaných jednoduše podle jejich číselného umístění v řadě: první džhána, druhá džhána, třetí džhána a čtvrtá džhána. V suttách se tyto čtyři opakovaně objevují, každá z nich je popsána standardní formulí, kterou se budeme podrobně zabývat později.

Důležitost džhán na buddhistické cestě lze snadno odhadnout z četnosti, s jakou jsou zmiňovány v suttách. Džhány hrají významnou roli jak v Buddhově vlastní zkušenosti, tak v jeho nabádání žákům. Budoucí Buddha v dětství při každoroční slavnosti orby spontánně vstoupil do první džhány. Právě vzpomínka na tuto příhodu z dětství mu o mnoho let později, po marné snaze o askezi, odhalila cestu k osvícení v období nejhlubší sklíčenosti (M.i.246-47). Poté, co Buddha usedl pod strom Bódhi, vstoupil do čtyř džhán bezprostředně před tím, než zaměřil svou mysl na trojí poznání, které vyústilo v jeho osvícení (M.i.247-49). Po celou dobu jeho aktivní kariéry zůstávaly čtyři džhány "jeho nebeským příbytkem" (D.iii.220), kam se uchyloval, aby žil šťastně tady a teď. Jeho pochopení porušenosti, očišťování a vyvstávání v džhánách a dalších meditačních dosaženích je jednou z deseti Tathágatových schopností, které mu umožňují otáčet nesrovnatelným kolem Dhammy (M.i.70). Těsně před svým odchodem Buddha vstupoval do džhán v přímém a obráceném pořadí a samotný odchod se odehrál přímo ze čtvrté džhány (D.ii.156).

Buddha v suttách neustále nabádá své žáky, aby rozvíjeli džhánu. Čtyři džhány jsou vždy zahrnuty v kompletním kurzu výcviku, který je žákům stanoven[1] a figurují v něm jako disciplína vyššího vědomí (adhičittasikkhá), správné soustředění (sammá samádhi) ušlechtilé osmidílné stezky a schopnost a síla soustředění (samádhindrija, samádhibala). Ačkoli lze nalézt prostředek suchého vhledu, existují náznaky, že tato cesta není snadná, protože postrádá pomoc mocného klidu, který má k dispozici praktikující džhány. Cesta toho, kdo dosáhne džhány, se ve srovnání s ní zdá být hladší a příjemnější (A.ii.150-52). Buddha dokonce o čtyřech džhánách mluví obrazně jako o druhu nibbány: nazývá je bezprostředně viditelnou nibbánou, faktickou nibbánou, nibbánou tady a teď (A.iv.453-54).

Aby meditující dosáhl džhány, musí začít odstraněním nedobrých mentálních stavů, které brání vnitřnímu usebrání a které se obvykle sdružují do pěti překážek (paňčanivaraná): smyslné touhy, zlé vůle, lenosti a letargie, neklidu a obav a pochybností[2]. K pohroužení mysli do jejího předmětu vede pět protichůdných mentálních stavů - aplikované myšlení, trvalé myšlení, vytržení, štěstí a jednobodovost[3] - nazývaných faktory džhány (džhánangáni), protože povznášejí mysl na úroveň první džhány a zůstávají tam jako její určující složky.

Po dosažení první džhány může horlivý meditující pokračovat k vyšším džhánám, což se děje tak, že v každé džháně odstraňuje hrubší faktory a zároveň usiluje o vyšší čistotu další vyšší džhány. Za čtyřmi džhánami leží další čtyřnásobný soubor vyšších meditačních stavů, které ještě více prohlubují prvek klidu. Tyto stavy, známé jako stavy bez formy či nehmotné stavy (áruppá), jsou základem bezmezného prostoru, základem bezmezného vědomí, základem prázdnoty a základem ani-vnímání-ani-nevnímání[4]. V pálijských komentářích se tyto stupně nazývají "čtyři nehmotné džhány" (arúpa-džhána), přičemž čtyři předchozí stupně jsou pro přehlednost přejmenovány na "čtyři jemnohmotné džhány" (rúpadždžhána). Často se obě skupiny spojují pod souhrnným názvem osm džhán nebo osm dosažení (atthasamápattijo).

Čtyři džhány a čtyři nehmotná dosažení se zpočátku jeví jako světské stavy hlubokého klidu, které se vztahují k úvodnímu stupni buddhistické cesty, a na této úrovni pomáhají vytvořit základ soustředění potřebného pro vznik moudrosti. Čtyři džhány se však znovu objevují v pozdější fázi vývoje stezky, v přímém spojení s osvobozující moudrostí, a jsou pak označovány jako nadpozemské (lókuttara) džhány. Tyto nadsvětské džhány jsou úrovně soustředění vztahující se ke čtyřem stupňům zkušenosti osvícení, které se nazývají nadsvětské cesty (magga), a z nich vyplývající stupně osvobození, čtyři plody (phala).

A konečně, i po dosažení úplného osvobození mohou světské džhány stále zůstat jako dosažení, která jsou plně osvobozenému člověku k dispozici, jako součást jeho neomezené kontemplativní zkušenosti.


Etymologie slova džhána

Velký buddhistický komentátor Buddhaghósa odvozuje pálijské slovo "džhána" (skt. dhjána) od dvou slovních tvarů. Jedním, etymologicky správným odvozením, je sloveso džhájati, které znamená myslet nebo meditovat; druhé je hravější odvození, které má osvětlit spíše jeho funkci než slovní zdroj, od slovesa džhápeti, které znamená hořet, vysvětluje: "(Vin.A.i.116), z čehož vyplývá, že džhána "spaluje" nebo ničí mentální nečistoty, které brání rozvoji klidu a vhledu.

V stejné pasáži Buddhaghósa říká, že džhána má charakteristický znak kontemplace (upanidždžhána). Kontemplace, jak uvádí, je dvojí: kontemplace předmětu a kontemplace vlastností jevů. První z nich je vykonáváno osmi dosaženími klidu spolu s přístupem k nim, neboť ty kontemplují objekt, který slouží jako základ pro rozvíjení soustředění; z tohoto důvodu je těmto dosažením v hlavním proudu pálijské meditační výuky dán název "džhána". Buddhaghósa však také připouští, že termín "džhána" lze volně rozšířit na vhled (vipassaná), stezky a plody na základě toho, že tyto vykonávají činnost kontemplace vlastností věcí - tří znaků nestálosti, utrpení a ne-já v případě vhledu, nibbány v případě stezky a plodů.

Stručně řečeno, dvojí význam džhány jako "rozjímání" a "spalování" lze dát do souvislosti s meditačním procesem následovně. Tím, že meditující upíná svou mysl na předmět, oslabuje a odstraňuje nižší mentální kvality, jako je pět překážek, a podporuje růst vyšších kvalit, jako jsou faktory džhány, které vedou mysl k úplnému pohroužení do objektu. Rozjímáním o vlastnostech jevů s vhledem pak meditující nakonec dosáhne nadsvětské džhány čtyř cest a s touto džhánou spálí nečistoty a dosáhne osvobozující zkušenosti plodů.


Džhána a samádhi

Ve slovníku buddhistické meditace je slovo "džhána" úzce spojeno s dalším slovem "samádhi", které se obvykle překládá jako "soustředění". Samádhi pochází z předponového slovního kořene sam-á-dhá, což znamená shromažďovat nebo spojovat, a naznačuje tak soustředění nebo sjednocení mysli. Slovo "samádhi" je téměř zaměnitelné se slovem "samatha", klid, ačkoli to druhé pochází z jiného kořene, sam, což znamená uklidnit se.

V suttách je samádhi definováno jako mentální jednobodovost (cittass'ekaggata, M.i,301) a tato definice je v abhidhammě důsledně dodržována. Abhidhamma považuje jednobodovost za odlišný mentální faktor přítomný v každém stavu vědomí, který vykonává funkci sjednocení mysli na jejím objektu. Z tohoto přísného psychologického hlediska může být samádhi přítomno v nedobrých stavech vědomí stejně jako ve zdravých a neutrálních stavech. Ve svých nedobrých formách se nazývá "špatné soustředění" (miččhásamádhi), ve svých zdravých formách "správné soustředění" (sammásamádhi).

Ve výkladech o meditační praxi se však samádhi omezuje na jednobodovost mysli (Vism. 84-85; str.84-85), a i zde můžeme z kontextu pochopit, že toto slovo znamená pouze prospěšnou jednobodovost, která je součástí záměrného převedení mysli na vyšší úroveň klidu. Buddhaghósa tedy samádhi etymologicky vysvětluje jako "soustředění vědomí a průvodních jevů vědomí rovnoměrně a správně na jediný předmět ... stav, díky němuž vědomí a jeho průvodní jevy zůstávají rovnoměrně a správně na jediném předmětu, neroztěkané a nerozptýlené" (Vism.84-85; str.85).

Navzdory snaze komentátora o důslednost se však slovo samádhi v pálijské literatuře o meditaci používá s různou mírou významové specifičnosti. V nejužším smyslu, jak jej definoval Buddhaghósa, označuje konkrétní mentální faktor zodpovědný za soustředění mysli, totiž jednobodovost. V širším smyslu může označovat stavy sjednoceného vědomí, které jsou výsledkem posilování soustředění, tj. meditační dosažení klidu a stupně, které k němu vedou. A v ještě širším smyslu lze slovo samádhi použít pro metodu praxe, která slouží k vytváření a rozvíjení těchto vytříbených stavů soustředění, což zde odpovídá rozvoji klidu.

Právě v druhém smyslu se samádhi a džhána významově nejvíce blíží. Buddha vysvětluje správné soustředění jako čtyři džhány (D.ii,313), a tím umožňuje, aby soustředění zahrnovalo meditační dosažení, které džhány označují. Avšak i když se džhána a samádhi mohou v označení překrývat, určité rozdíly v jejich naznačených a kontextových významech brání bezvýhradnému ztotožnění obou pojmů. Za prvé, za Buddhovým použitím formule džhána k vysvětlení správného soustředění se skrývá techničtější chápání těchto pojmů. Podle tohoto chápání lze rozsah samádhi zúžit tak, že označuje pouze jeden mentální faktor, v džháně nejvýznamnější, totiž jednobodovost, zatímco samotné slovo "džhána" je třeba chápat jako zahrnující stav vědomí v jeho celistvosti, nebo alespoň celou skupinu mentálních faktorů individualizujících tento meditační stav jako džhána.

Za druhé, když se samádhi posuzuje v širším významu, zahrnuje širší rozsah referencí než džhána. Pálijská exegetická tradice rozeznává tři úrovně samádhi přípravného soustředění (parikamma-samádhi), které vzniká jako výsledek počátečního úsilí meditujícího zaměřit svou mysl na předmět meditace; přístupové soustředění (upačára-samádhi), které se vyznačuje potlačením pěti překážek, projevem faktorů džhány a výskytem světelné mentální repliky meditačního předmětu zvané protějškové znamení (patibháganimitta); a pohlcující soustředění (appaná-samádhi), úplné pohroužení mysli do předmětu, které je výsledkem plného dozrání faktorů džhány[5]. Soustředění na pohlcení zahrnuje osm dosažení, čtyři džhány a čtyři nehmotná dosažení, a v tomto rozsahu se džhána a samádhi shodují. Samádhi má však stále širší rozsah než džhána, neboť zahrnuje nejen samotné džhány, ale také dva přípravné stupně soustředění, které k nim vedou. Dále samádhi zahrnuje také ještě jiný typ soustředění, kterému se říká momentální soustředění (khanika-samádhi), pohyblivé mentální ustálení, které vzniká v průběhu vhledu a rozjímání nad plynoucím tokem jevů.[1] Viz například Sámaňňaphala sutta (D. 2), Čúllahatthipadopama sutta (M.27) atd.

[2] Kāmacchanda, byāpāda, thīnamiddha, uddhaccakukkucca, vicikicchā.

[3] Vitakka, vicāra, pīti, sukha, ekaggatā.

[4] ākāsānañcāyatana, viññānañcāyatana, ākiñcaññāyatana, nevasaññanāsaññāyatana.

[5] Viz například Sámaňňaphala Sutta (D. 2), Čúllahatthipadopama sutta (M.27) atd.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky