R


rága

tibetsky: 'dod chags; čínsky: tchan (tan); japonsky: ton

V sanskrtu a páli "vášeň" neboli "touha", jedno ze šesti kořenových trápení (múlakléša) a obvykle uváděné spolu s averzí (dvéša) a nevědomostí (moha) jako jeden ze tří jedů (triviša), které způsobují utrpení. Rága je definována jako mentální faktor, který vnímá vnitřní nebo vnější znečištěný jev jako příjemný a následně jej vyhledává. Je úzce synonymní s "chtivostí" (lóbha). V tomto označení se rága někdy nazývá také kámarága. V buddhistické psychologii se při kontaktu s objekty "bez náležitého pochopení" nebo "bez introspekce" (asanpradžanja) objevuje vášeň, averze a klam. Vášeň - což je psychologická reakce, která je spojena s usilováním, vlastněním nebo touhou po příjemném podnětu a s nespokojeností s nepříjemnými podněty - se může zaměřit na řadu možných objektů. Písemné výklady uvádějí tyto objekty vášně jako smyslové požitky, hmotné věci, milované osoby, slávu, pět agregátů (skandha), ideologie a názory (dršti), meditační pohroužení (dhjána) "jemnohmotné" a "nehmotné" sféry, budoucí "znovuzrození" "já" (bhavarága) a "neexistenci", tj, budoucí "zničení" "já" (abhavarága). Je pozoruhodné, že objekt touhy musí být znečištěný (sásrava), což v tomto kontextu znamená, že se musí jednat o objekt, jehož pozorování vede k nárůstu takových strastí, jako je nenávist, nevědomost, pýcha a žárlivost. Tato skutečnost je důležitá ve světle běžné otázky, zda je touha po osvícení formou touhy: není, protože objekt této touhy - nirvána neboli buddhovství - není znečištěným objektem. Viz také rúparága. (PDB)


Ratnakútasútra

tibetsky: Dkon mchog brtsegs pa'i mdo; čínsky: Ta-pao-ťi ťing (Dabaoji jing); japonsky: Daihōshakukyō

V sanskrtu "Sútra o drahokamu"; často známá také jako Maháratnakútasútra nebo "Velká sútra o drahokamu". Navzdory svému názvu se ve skutečnosti nejedná o jednu sútru, ale spíše o ranou sbírku devětačtyřiceti samostatných mahájánových súter. Texty obsažené v této sbírce pokrývají širokou škálu důležitých témat mahájány, včetně podrobných diskusí o prázdnotě (šúnjata) praxi Čisté země, obratných prostředcích (upája), důležitosti pěstování soucitu (karuna) i moudrosti (pradžňa) a dalších významných témat. Mnohé z textů obsažených ve sbírce jsou pro mahájánovou tradici zásadní. V této sbírce najdeme pojednány takové vlivné osobnosti, jako jsou buddhové Amitábha a Akšóbhja, bódhisattva Maňdžušrí a arhat Mahákášjapa. Kapitola Kášjapaparivarta byla hojně citována v pojednáních o Madhjamaka. Sbírky obsahují také texty o Čisté zemi, včetně delší Sukhávatívjúhasútra, jakož i Akšobhjatathágatasjavjúha o Čisté zemi Akšóbhji. Trisanvaranirdéšaparivarta vysvětluje bódhisattvickou vinaju a to, jak se liší od vinaje šrávaků. Výňatky z Ratnakútasútry byly přeloženy do čínštiny již ve druhém století našeho letopočtu. Zatímco v čínštině a tibetštině je k dispozici celá sbírka, v sanskrtu se dochovaly pouze její části. Ratnakútasútra zaujímá šest svazků tibetského kánonu Kandžur (ve vydání Sde Dge je padesát dva samostatných děl, některá se stejným názvem, ale odlišným obsahem). V čínštině je nejznámějším převyprávěním Ratnakútasútry rozsáhlý 120svazkový překlad, který pořídil Bodhiruči v letech 703 až 716 za dynastie Tchang; do sbírky zahrnuje některé starší překlady jednotlivých textů Dharmarakša, Kumáradžíva, Šikšánanda aj. Existují také dva kratší překlady částí textu, jeden připisovaný An Šigao v druhé polovině 2. století n. l., druhý Džňánaguptovi (523-600) v roce 595 n. l., oba pouze v jednom svitku.


reinkarnace v mahájáně

Existuje mnoho mahájánových textů pojednávajících o reinkarnaci nebo o karmě, následující seznam uvádí nejvíce známé nebo nejdůležitější.

DIAMANTOVÁ SÚTRA ODŘEZÁVAJÍCÍ ZLO

Tento zenový dialog buddhistického setkání se nachází ve dvou sbírkách kóanů, jak uvádí případ 97 záznamu Blue Cliff Record a Diamond-Cutter Sutra: "Pokud je někdo osočován ostatními, tato osoba v minulých dobách činila zlé skutky a měla by upadnout na špatné cesty, ale kvůli opovržení a pohoršení lidí v současnosti, jsou ničemné skutky minulosti rozpuštěny."

LIŠČÍ KÓAN

To je slavný zenový buddhistický příběh o čínském buddhistickém mnichovi, který se znovuzrodil v podobě lišky jako trest za to, že popřel buddhistické učení kauzality. Ve východoasijských tradicích jsou lišky považovány za mající magickou schopnost měnit tvar. Proto tedy nebylo pro mnicha-lišku příliš těžké dočasně převzít lidskou podobu a vystoupit před jedním z velkých zenových mistrů a prosit ho, aby mu ukázal, jak se osvobodit od svého liščího života. Mistr, který se nad ubohým tvorem slitoval, ho magicky osvobodil zvrácením původního heretického mnichova popření. To se zdá být jasným "doktrinálním (učícím buddhistickou doktrínu) kóanem" v tom, že uvádí standardní buddhistické učení karma a vipaka.

GARBHAVAKRANTI-NIRDESHA-SUTRA A SADDHARMASMETYUPASTHANA-SUTRA

Jedná se o dva buddhistické texty sanskrtské mahájány, ve kterých je nastíněna podstata přechodného období. První z těchto textů - Sútra vstupu do lůna, podrobně popisuje postup entity prozatímního období od posledního okamžiku smrti do jejího početí v děloze a každý týden vývoje plodu. Druhý text - Sútra o stabilitě všímavosti pravé dharmy, popisuje propracovaný soubor až sedmnácti jednotlivých stavů v přechodném období.

SÚTRA DOKONALÉHO OSVÍCENÍ Toto je apokryfní čínský buddhistický text, celé čínské jméno je Ta-fang-kuang Yuan-chueh-hsiu-to-lo-liaoi-ching; zatímco zkrácený název Yuan-chuehching.V tomto textu každý z dvanácti bódhisattvů klade otázku Buddhovi na dokonalé a okamžité osvícení. Zajímavé je zejména to, že jedním ze zmíněných bódhisattvů je "Čistá karma ".Konečně existují dva obzvláště důležité texty které poskytují podrobné argumenty pro znovuzrození:

TARKAJVALA OD BHAVAVIVEKY 5. století n.l.

PRAMANAVARTTIKA OD DHARMAKIRTIHO 2. kapitola. 7. století n. l.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky