Srdeční dháraní ze sútry jedenáctihlavého Avalókitéšvary

Heart-dhāraṇī of Avalokiteśvara-ekadaśamukha (eleven-faced)

Avalokiteśvara-ekadaśamukha Sūtra

český překlad a poznámky: CC-BY-SA 2021 ing. Jan Mareš

From the text introduction (translation by prof. Ryuichi Abe):

Bhagavat [World-Honored One; the Buddha], this dhāraṇī of mine [Avalokiteśvara] is impregnated with magnificent power. A single recitation will instantaneously eliminate the four cardinal sins and release all the sinners in the five eternal hells. How much greater power will be attained by the practitioner who studies it as I will describe now!

Z úvodu k textu (překlad prof. Rjuiči Abe)


[Avalokiteśvara:] Bhagavāne (Buddho), tato má dhāraṇī oplývá úžasnou mocí. Její jediné pronesení okamžitě odstraní čtyři hlavní hříchy a vysvobodí všechny hříšníky v pěti věčných peklech. O co větší moci dosáhne ten, kdo ji studuje tak, jak ji nyní popíši.

namo ratna trayāya ǀ

nama ārya jñāna sāgara vairocana vyūha rājāya

tathāgatāya arhate samyak sambuddhāya ǀ

namas sarva tathāgatebhyo 'rhatebhyas samyak saṃbuddhebhyaḥ ǀ

nama āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya ǀ

tadyathā ।

oṃ dhara dhara dhiri dhiri dhuru dhuru

itte vatte cale cale pracale pracale kusume kusume vare

ili mili citi jvālam āpanāye svāhā


Notes:

cit: consciousness, mind; Sāyana in his commentary to Ṛgveda (1.163.11) says: "Your citta is like the gliding wind" (tava cittaṁ vāta iva dhrajīmānaḥ).

jvāla: flaming (fire)

apānāya: (please) remove


Poznámky:

cit: vědomí, mysl; Sāyana ve svém komentáři k Ṛgvedě (1.163.11.1) říká: "Tvoje citta je jako vanoucí vítr" (tava cittaṁ vāta iva dhrajīmān).

jvāla: planoucí (oheň)

apānāya: (prosím) odstraň

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky