Č


čanda

tibetsky: 'dun pa; čínsky: jü (yu); japonsky: yoku

V sanskrtu a páli "horlivost" nebo "chuť do činnosti"; jeden z deseti mentálních faktorů nebo mentálních průvodních jevů (čaitta) širokého rozsahu (mahábhúmika), které podle školy Vaibhášika Sarvástiváda abhidharma provázejí veškerou vědomou aktivitu; případně je uvedena jako jeden z pěti duševních faktorů vinijata neboli pratinijama se specifickým uplatněním podle školy Jógáčára a jako jedna ze šesti pakinnaka (různých) čétasik pálijské abhidhammy. Čanda hraje důležitou roli při motivaci všech prospěšných (i neprospěšných) činností a je zvláště důležitá při pěstování šamathy (klidu či klidného setrvávání). Podle Madhjántavibhága existuje osm sil, které působí proti pěti překážkám (nívarana) na cestě k dosažení šamathy. Čanda se nazývá základem všech osmi sil, protože na základě šráddha (víry či důvěry) vede k rozhodnému úsilí (vjájáma) na uplatnění smrti (bdělosti), sanpradžanja (rozvahy) a upekša (vyrovnanosti) k dosažení konečného cíle. (PDB)Č'-I

viz Tchien Tchai Č'-I


čaitta

[čaitasika]; páli: čétasika; tibetsky: sems byung; čínsky: sin-suo (xinsuo); japonsky: shinjo;

V sanskrtu "mentální průvodní jevy" nebo "mentální faktory". V abhidharmě tento pojem zahrnuje ty mentální faktory, které v různých kombinacích doprovázejí mysl (čitta) a jejích šest smyslových vědomí (vidžňána), tj. zrakové (doslova: oko), sluchové (ucho), čichové (nos), chuťové (jazyk), hmatové (tělo) a mentální. Škola Vaibhášika Sarvástiváda abhidharmy uvádí čtyřicet šest čaitta, pálijská abhidhamma jich uvádí padesát dva (tzv. čétasika), zatímco vyspělý jógáčárový systém mahájánské abhidharmy uvádí celkem padesát jedna specifických mentálních průvodních jevů, uvedených v šesti kategoriích. První z nich, mentální průvodní jevy univerzálního použití (sarvatraga), zahrnuje pět faktorů: smyslový kontakt (sparša), vjemy (védana), záměr neboli vůli (čétana), vnímání (sandžňa) a pozornost (manaskára). Druhá kategorie, pět průvodních jevů, které mají specifické uplatnění (vinidžáta) při duchovním pokroku, zahrnuje bdělost (smrti), soustředění (samádhi) a moudrost (pradžňa). Třetí kategorie, spásné (kušala) faktory, zahrnuje devět pozitivních duševních stavů, jako je víra (šráddha), nedostatek chamtivosti (alóbha), nedostatek nenávisti (advéša) a činorodost (vírja). Čtvrtá kategorie, primární utrpení (kléša), zahrnuje šest negativních duševních stavů, jako je smyslnost (rága), averze (pratigha), pýcha (mána) a pochybnosti (vičikitsa). Pátá kategorie, druhotná trápení (upakléša), zahrnuje dvacet menších forem negativních duševních stavů, jako je závist (íršja), škodolibost (vihimsa) a nedbalost (pramáda). Šestá a poslední kategorie, mentální průvodní jevy neurčité kvality (anijata), zahrnuje čtyři faktory: výčitky svědomí (kaukrtja), letargie (middha), myšlení (vitarka) a analýza (vičára). Viz také čétasika. (PDB)


Čakkavattisíhanáda sutta

"Lví řev při otáčení kola". Důležitá raná rozprava, číslo 26 v Dígha nikája, zabývající se pojmem čakravartin neboli buddhistický univerzální vládce. Rozprava vypráví příběh, který ukazuje, jak prosperita nebo úpadek společnosti z velké části závisí na politice přijaté vládcem.


čakra

páli: čakka; tibetsky: 'khor lo; čínsky: lun

V sanskrtu "kolo", "disk" nebo "kruh"; častý symbol používaný k znázornění různých aspektů buddhismu, od Buddhy přes Dharmu až po buddhistické pojetí královské moci. Když Buddha poprvé učil své nové náboženství, říká se, že "otočil kolem Dharmy" (Dharmačakrapravartana), a osmiramenné "kolo dharmy" (Dharmačakra) se následně používá jako symbol jak pro učení, tak pro osobu, která toto učení znovuobjevila a vyslovila. Abhidharmakóšabhášja vysvětluje, že ušlechtilá osmidílná stezka (árjáštángamárga) se podobá kolu, protože je podobná z hlediska náboje, který je oporou kola, paprsků a zadržovacího ráfku. Správná řeč, jednání a živobytí se podobají náboji, protože jsou cvičením v mravnosti, které poskytuje oporu soustředění (dhjána) a moudrosti (pradžňa). Správný názor, myšlení a úsilí jsou jako paprsky, protože jsou cvičením v moudrosti. Správná bdělost a soustředění jsou jako obruč, protože paprsky správného názoru a tak dále poskytují objektivní oporu (álambana) v jednobodové závislosti na nich. Dharmačakra se objevuje v některých nejstarších buddhistických uměleckých dílech, často jako ikonografický symbol zastupující samotného Buddhu. Znak tisíciramenného kola na dlaních a chodidlech je jedním z dvaatřiceti hlavních znaků velkého muže (mahápuruša-lakšana), který prý zdobí tělo jak Buddhy, tak "císaře otáčejícího kolem" (čakravartin), jeho světského protějšku. Moc čakravartina prý pramení z jeho kola s božskými atributy, které se kutálí po různých říších země a přivádí je pod svou vládu. Říše samsáry je někdy ikonograficky zobrazována v podobě kola, známého jako "kolo existence" (bhavačakra), s velkým kruhem rozděleným na šest říší existence (sadgati), obklopených vnějším kruhem představujícím dvanáct článků závislého vzniku (pratítjasamutpáda).

Pojem čakra je důležitý také v buddhistické tantře, zejména v anuttarajógatantře. Podle různých systémů tantrické fyziognomie vede centrální kanál (avadhúti) buď od špičky genitálií, nebo od základny páteře buď k temeni hlavy, nebo k bodu mezi obočím, přičemž podél jeho průběhu se nachází řada "kol" (čaker). V jednom ze systémů se tato kola nacházejí v bodě mezi obočím, na temeni hlavy, v hrdle, v srdci, v pupku, v základně páteře a v otvoru pohlavního orgánu. Paralelně s centrálním kanálem probíhají vpravo a vlevo dva kanály, oba menšího průměru, lalana a rasana. Říká se, že pravý a levý kanál obtáčí centrální kanál a vytvářejí uzly na čakrách. Velká část tantrické praxe se věnuje technikám uvolňování těchto uzlů, aby větry (prána) neboli energie, které proudí ostatními kanály, mohly volně proudit a vstupovat do centrálního kanálu. Samotné čakry jsou základními prvky této praxe a dalších tantrických meditačních praktik, přičemž v jejich středu jsou vizualizovány semenné slabiky (bídža), zaklínadla (mantry), božstva a diagramy (mandaly). Samotné čakry jsou často popisovány jako otevřené lotosové květy s různým počtem okvětních lístků v různých barvách. PDB)


Čakrasanvaratantra 

tibetsky: 'Khor lo bde mchog gi rgyud

V sanskrtu "Svázání kola tantry" důležitá buddhistická tantra, často známá jednoduše jako Čakrasanvára ('Khor lo bde mchog). Text se dochoval v sanskrtu a v tibetském překladu v sedmi stech strofách, které jsou rozděleny do jednapadesáti oddílů; je znám také pod názvem Šríherukábhidhána (název se objevuje na konci každého oddílu) a v Tibetu je běžně znám jako Čakrasanvara Laghutantra ("krátká tantra" nebo "lehká tantra") nebo Múlatantra ("kořenová tantra"), protože podle legendy kdysi existoval delší text o sto tisících strofách. Hlavním božstvem této tantry je Héruka (známý též jako Čakrasanvara) a jeho chotí je Vadžravaráhi. Historicky vznikla tantra jako součást literatury, která se zaměřovala na třídu ženských božstev zvaných jógini nebo dákini. Spolu se sesterskou tantrou Hévadžratantra se objevila pravděpodobně koncem osmého století a obě vykazují vliv Sarvabuddhasamajóga-dákiníjálasanvaratantry (na kterou se odvolává Amóghavadžra po svém návratu z Indie do Číny v roce 746 n. l.). Všechny jsou řazeny mezi jógínitantry. Mezi čtyřmi třídami tanter - krijátantra, čarrátantra, jógatantra a anuttarajógatantra - je Čakrasanvaratantra zařazena do poslední kategorie; mezi otcovské tantry (pitrtantra) a mateřské tantry (mátrtantra) kategorie anuttara jógatantra. V popisech jejího vzniku a předávání vynikají siddhové Luipa a Saraha a zvláštní význam pro předávání textu v Indii a odtud do Tibetu má siddha Náropa. Stejně jako mnoho jiných kořenových tanter obsahuje text jen velmi málo toho, co by se dalo označit za nauku nebo teologii, a zaměřuje se spíše na rituální záležitosti, zejména na používání manter k dosažení různých schopností (siddhi), zejména světských (laukika), jako je schopnost létat, stát se neviditelným atd. Návody nejsou obecně podávány systematicky, i když není jasné, zda je to důsledek vývoje textu v průběhu času, nebo záměr autorů utajit praktiky před nezasvěcenými. Pozdější komentátoři našli v textu odkazy na prvky jak stadia vzniku (utpattikrama), tak stadia dokončení (nišpannakrama). Dákárnavatantra je zahrnuta do větší kategorie tanter vztahujících se ke čakrasanvara cyklu, stejně jako Abhidhánóttara a Sanvarodajatantra. Tantra popisuje více i méně podrobně mandaly s bohyněmi na posvátných místech v Indii a proces abhišéky. S touto tantrou úzce souvisí praxe májádeha (sgyu lus, "iluzorní tělo") a čandáli (gtum mo, často překládáno jako "psychické teplo"). Ikonograficky má čakrasašvara manala, počínaje zvenčí, nejprve osm kremačních základen (šmašána), pak ohnivý kruh, pak vadžra a nakonec lotosové okvětní lístky. Uvnitř je palác s pěti soustřednými kruhy rozmístění směřujícími dovnitř ke středu. Uprostřed je hlavní božstvo Héruka se svou chotí Vadžravaráhi, které šlape po Bhairávovi a jeho choti Kálarátri (božstva spojená se šaivismem). Existuje řada různých vyobrazení. Na jednom je Héruka (nebo Čakrasanvara) tmavě modré barvy se čtyřmi tvářemi a dvanácti rukama a Váráhi s jednou tváří a dvěma rukama, červený a nahý až na kostěné ozdoby. V dalších kruzích je dvacet čtyři hrdinů se svými družkami (souvisí se čtyřiadvaceti píthami), zbývající božstva v mandale jsou umístěna v různých směrech ve vnějších kruzích.


Čandála

Jméno Víry (hrdiny), který spolu s Dákiní jménem Čandálini tvoří jeden z 36 párů nacházejících se v Gunačakře, podle 15. kapitoly Dákárnavy z 10. století. Podle toho se gunačakra vztahuje k jednomu ze čtyř oddílů sahadža-puty ("vrozené vrstvy"), který se nachází v padmě (lotosu) uprostřed Herukamandaly. Třicet šest párů Dákiní a Vīrů [viz Čandala] má bělavě červenou barvu; každý z nich má jednu tvář a čtyři ruce; drží misku z lebky, lebeční hůl, malý buben a nůž.


čandálí

tibetsky: gtum mo; čínsky: čan-tchuo-li (zhantuoli); japonsky: sendari

V sanskrtu "divoká žena". V běžném užití se jedná o výraz pro vyděděnce nebo ženu z nízké kasty. V Anuttarajógatantře však označuje meditační praxi, která je někdy v angličtině popisována jako "vnitřní žár" nebo "psychický žár". Je to jedna ze "šesti jóg Nárópy" (na ro chos drug), ale figuruje v mnoha praktikách stupně dokončení (nišpannakrama). Při této praxi si meditující představuje semennou slabiku (bídža) uprostřed centrálního kanálu (avadhúti) v pupeční čakře. Jakmile se meditující na písmeno soustředí, začne zářit jasným světlem a vyzařovat intenzivní teplo. Toto teplo pomalu stoupá centrálním kanálem vzhůru, nejprve do čakry v srdci, pak do čakry v hrdle a nakonec do čakry na temeni hlavy. Když dosáhne temene hlavy, začne teplo vnitřního ohně roztápět bílou kapku (bindu), která se tam nachází, a způsobí, že se začne rozpouštět. Jak se rozpouští, sestupuje centrálním kanálem nejprve do čakry v hrdle, pak do čakry v srdci, do čakry v pupku a nakonec do čakry na konci centrálního kanálu. Jak kapka pomalu prochází každou čakrou, zažíváme jiný druh blaženosti. Říká se, že tato praxe vyvolává v těle fyzické teplo; podle tradice byli jogíni v Tibetu, především Milaräpa, schopni díky této praxi přežít chlad v horských jeskyních. (PDB)


čarita

tibetsky: spyod pa; čínsky: sing (xing); japonsky: gyō

V sanskrtu a páli "chování", "jednání" nebo "temperament"; alternativní forma je sanskrtské čarjá (páli: čarijá). Jako "chování" se čarita obvykle dělí na dobré (sučarita) nebo špatné (duščarita; duččarita) chování.

Jako "temperament" se čarita používá k označení šesti obecných povahových typů, které jsou převážně vychýleny k negativním temperamentům žádostivosti (rága), nenávisti (dvéša; dósa) a hlouposti (moha), nebo pozitivnější temperamenty důvěřivý (šraddhá; saddhá), inteligentní (buddhi) a přemýšlivý (vitarka; vitakka), což je taxonomie, kterou najdeme ve Visuddhimagga. První tři typy temperamentů jsou negativní, a proto je třeba je korigovat.

 • Žádostivý temperament neustále vyhledává nové smyslové zážitky a lpí na věcech, které nejsou prospěšné.
 • Nenávistný temperament je nespokojený a neustále hledá na druhých pomyslné chyby; spolu s inteligentním temperamentem je méně náchylný k lpění než ostatní charakterové typy.
 • Hloupý temperament je rozrušený a neklidný, protože se nedokáže o ničem rozhodnout a sleduje rozhodnutí druhých. 

Poslední tři typy temperamentů jsou pozitivní, a proto je třeba je posilovat.

 • Důvěřivý temperament je jako žádostivý typ, který naopak pěstuje prospěšné činy a lpí na tom, co je prospěšné.
 • Inteligentní temperament je jako nenávistný typ, který provádí spásné činy a poukazuje na skutečné chyby; spolu s nenávistným temperamentem je méně náchylný k lpění než ostatní charakterové typy.
 • Přemýšlivý temperament se vyznačuje neklidem mysli, která neustále přeskakuje z tématu na téma a kolísá v důsledku svého neustálého spekulování; pokud se však tyto diskurzivní energie podaří využít, může toto poznání vést k moudrosti.

Visuddhimagga také poskytuje podrobný návod, jak určit temperament člověka pozorováním jeho postoje, jeho zálib v jídle a druhu duševních průvodních jevů, s nimiž je typicky spojen. Tato znalost temperamentů je důležitá jako nástroj praxe (bhávana), protože v popisu cvičení vizualizace (kasina) ve Visuddhimagga se praktikující učí používat vhodný prostředek kasina nebo meditační téma (kammatthána) buď ke zmírnění vlivu negativních temperamentů, nebo k posílení vlivu těch pozitivních.

 • Praktikujícímu s žádostivým temperamentem se tedy doporučuje klást důraz na hřbitovní rozjímání o nečistotě (ašubhabhávaná; asubhabhávaná) a uvědomování si těla (kájánupašjaná; kájánupassaná; viz též smrtjupasthána);
 • nenávistný temperament: čtyři božské přebývání (brahmavihára) a čtyři barevné kasiny (modrá, žlutá, červená, bílá);
 • hloupý temperament: bdělost nad dýcháním (ánápánasmrti; ánápánasati);
 • přemýšlivý temperament: rovněž bdělost nad dýcháním;
 • důvěřivý temperament: prvních šest upamatování (anusmrti; anussati), tj, Buddhy, Dharmy, sanghy, morálky, štědrosti a božstev;
 • inteligentní temperament: připomínání smrti a pokoje, analýza čtyř živlů a odpornost jídla.
 • Pro všech šest temperamentů je vhodných dalších šest kasin (tj. země, vody, ohně, vzduchu, světla a prázdného prostoru) a nehmotná pohroužení (árúpjávačara-dhjána; arúpávačara-džhána).

V mahájáně se čarja, čarita a příbuzné termíny (např. sanskrtské složeniny jako duščara) vztahují konkrétně k obtížnému postupu, který bódhisattva vykonává, aby dosáhl cíle osvícení. K těmto činnostem patří nekonečné hledání či pouť za učitelem, oběti nutné pro setkání s autentickým učitelem, který může vyučovat mahájánové nauky (viz sadáprarudita, sudhana), a obtížná praxe dobročinnosti, jako je rozdávání veškerého majetku, včetně členů rodiny a dokonce i vlastního těla (viz dehadána; sheshen). Džátakamála Šura, Bódhičarjávatára Šántidéva a do jisté míry i Buddhačarita Ašvaghóša představují model autentického chování bódhisattvy, který mají aspiranti napodobovat. V buddhistické tantře se čarjá vztahuje ke kodexu rituální čistoty a k esoterické praxi zvané "jóga se znameními" (sanimittajoga), kterou praktikující čarjátantry dodržují. (PDB)


čarjátantra

tibetsky: čö gjü (spyod rgyud)

V sanskrtu "výkonná tantra"; v tradičním čtyřstupňovém dělení tantrických praktik a textů je druhou ze čtyř, řazenou nad krijátantru a pod jógatantru a anuttarajógatantru. Podle indického komentátora Buddhaguhja je název této třídy tanter odvozen od skutečnosti, že stanoví rovnocenné "provádění" vnějších rituálů i vnitřní jógy. To také vysvětluje umístění této třídy tanter mezi kríja a jógu. Nejdůležitější tantrou ve třídě výkonů je Mahávairočanábhisanbodhi. V čarjátantře jsou tři rodiny buddhů (buddhakula): tathágatakula, padmakula a vadžrakula. Podle tibetských exegetů čarjátantra většinou nestanovuje praktiky pro meditaci o sobě samém jako o buddhovi, ale spíše předepisuje metody pro získání schopností (siddhi). (PDB)


čétana

tibetsky: sems pa; čínsky: s' (si); japonsky: shi

V sanskrtu a páli "záměr", "vůle" nebo "podnět"; jeden z všudypřítomných mentálních faktorů (mahábhúmika; sarvatraga), který provází každý okamžik vědomí; záměr směřuje mysl buď ke spásným (kušala), nespásným (akušala), nebo neutrálním (avjákrta) objektům. Záměr má zásadní význam v teorii jednání (karman), kde záměr určuje případnou kvalitu jednání: "Jednání je vůle, neboť poté, co člověk něco zamýšlel, uskutečňuje činnost prostřednictvím těla, řeči a mysli." Proto čétana funguje jako podnět i hnací síla veškerého jednání, rámuje způsoby, jimiž se bytosti rozhodují komunikovat s okolním světem, a koordinuje fungování různých mentálních průvodních jevů (caitta), které jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné odpovídajícím způsobem reagovat. V tomto smyslu, podle přirovnání z Atthasálini, čétana funguje jako generál, který velí a koordinuje činnost všech vojáků na bitevním poli. Důraz na čétana v širším smyslu záměru je někdy označován za buddhistickou novinku v teorii karmanu, kde záměr motivující čin hraje významnou roli v pozitivní či negativní karmické váze samotného činu.


čétasika

V páli "mentální průvodní jev" nebo "mentální faktor"; pálijský ekvivalent sanskrtského termínu čaitasika (viz čaitta). Duševní průvodní jevy jsou faktory spojené se vznikem vědomí (čitta nebo viňňána; s. vidžňána). Podle pálijské abhidhammy existuje padesát dva mentálních průvodních jevů, z nichž dvacet pět je buď karmicky spásných, nebo neutrálních, čtrnáct je karmicky nespásných a třináct je prostě neutrálních. Z padesáti dvou typů čétasika je sedm neměnně spojeno se všemi momenty vědomí - to znamená, že vědomí nemůže vzniknout, aniž by bylo přítomno všech těchto sedm: (1) smyslový kontakt neboli smyslový dojem (phassa; spaša), (2) vjem neboli pocit (védana), (3) vnímání neboli představa (saňňa; S. sandžňa), (4) vůle (čétana), (5) soustředění (samádhi), (6) vitalita (džívita) a (7) pozornost, tj zaměření mysli na nějaký předmět (manasikára; manaskára). Viz též čaitta.


čhöde 

(čhos-sde)

Mnišská komunita, klášter


čhögjal 

(čhos-rgjal)

Dosl. "král Buddhovy nauky", titul dávných tibetských králů, patronů buddhismu.


čhökjong 

(čhos-skjong)

Pojmenování "ochránců dharmy" (skrt. dharmapála), božských strážců Buddhovy nauky.


čhöndzä 

(čhos-mdzad)

Dosl. "praktikant dharmy", obecné označení pro mnichy v Tibetu.


čhörten 

(mčhod-rten)

V tibetštině "schrána obětních předmětů", eventuálně tělesných ostatků (sanksrt: stúpa).


Čchan

japonsky: Zen

V čínštině "meditace" nebo škola Čchan - Čchan cung (chan zong); jedna z hlavních původních škol východoasijského buddhismu. Často se překládá jednoduše jako "meditace". Po staletí se titul čchan-š' (chanshi) (mistr meditace) používal v takových pramenech, jako je "Životopis významných mnichů" Kao-seng čuan (Gaoseng zhuan), pro označení malé skupiny elitních mnichů, kteří se specializovali na umění meditace. Někteří z těchto specialistů přijali výraz čchan jako formální název svého společenství (čchan cung), snad někdy v průběhu šestého nebo sedmého století. Tyto rané "čchanové" komunity se sdružovaly kolem několika charismatických učitelů, kteří byli později považováni za "patriarchy", cu-š' (zushi) své tradice.

Za prvního patriarchu byl považován legendární indický mnich Bódhidharma; zpětně se tvrdilo, že právě on jako první přinesl čchanové učení do Číny. Pozdější historie čchanových rodokmenů, viz Čchuan-teng lu (Chuandeng lu) rekonstruovaly propracované rodokmeny těchto patriarchů, které sahaly až k Mahákášjapovi, prvnímu indickému patriarchovi, a nakonec k samotnému Buddhovi; často tyto rodokmeny sahaly dokonce až ke všem sedmi starověkým buddhům (saptabuddha).

Zavedená tradice připisuje zásluhy o rozvoj a růst čchanu v Číně šesti místním patriarchům: Bódhidharma, Chuej-kche (Huike), Seng-cchan (Sengcan), Tao-sin (Daoxin), Chung-žen (Hongren) a Chuej-neng (Huineng), ale rané záznamy čchanové školy, jako jsou Leng-čchie š'-c' ťi (Lengqie shizi ji) a Li-taj fa-pao ťi (Lidai fabao ji), odhalují polemické boje, které vedly nesourodé komunity o ustanovení vlastních učitelů jako pravověrných patriarchů tradice. Zvláště kontroverzní spor o šestého patriarchu vypukl mezi čchanovým mistrem Šen-siou (Shenxiu), předním žákem pátého patriarchy Chung-žen (Hongren), a Che-ce Šen-chuej (Heze Shenhui), údajným žákem legendárního čínského mnicha Chuej-neng (Huineng). Tento spor se často označuje jako "náhlá a postupná debata" a rozdílné frakce se začaly zpětně označovat jako gradualistická severní škola (Pej cung (Bei zong); následovníci Šen-siou (Shenxiu)) a jižní škola Nan cung (Nan zong); následovníci Chuej-nenga (Huineng). Důležitým pramenem pro dějiny této debaty je slavná Liou-cu tchan-ťing (Liuzu tanjing) tedy "Platformní sútra šestého patriarchy", kterou sepsali stoupenci této domnělé jižní školy. Po šestém patriarchovi se čchanový rod rozdělil na několik vedlejších linií, které se nakonec vyvinuly v takzvaných "pět domů a sedm škol" - wu ťia čchi cung (Wu jia qi zong) vyspělé čchanové tradice: pět "domů" kuej-jang (Guiyang) nebo Wej-jang (Weiyang), Lin-ťi (Linji), Cchao-tung (Caodong), Jün-men (Yunmen) a Fa-jen (Fayan) a následné rozdvojení Lin-ťi na dvě linie Chuang-lung (Huanglong) a Jang-čchi (Yangqi), což dává dohromady sedm škol... (PDB)


čittaikágrata

páli: čittekaggata; tibetsky: sems rtse gcig pa; čínsky: sin i-ťing sing (xin yijing xing); japonsky: shin ikkyō shō

V sanskrtu "jednobodovost mysli"; hluboký stav meditační vyrovnanosti, kdy je mysl důkladně soustředěna na předmět meditace. V postupu čtyř meditačních pohroužení spojených s jemnohmotnou sférou (rúpávačará-dhjána) zahrnuje první pohroužení (dhjána) ještě první dvě z pěti složek dhjány (dhjánánga): tj. aplikaci myšlenek na meditační objekt (vitarka) a trvalou pozornost na tento objekt (vičára). Jak se soustředění od druhé dhjány prohlubuje, aplikované a udržované myšlení mizí a meditující přechází od mentální "izolace" či "osamělosti" (vivéka), která charakterizuje první dhjánu, ke skutečné jednobodovosti mysli (čittaikágrata), která charakterizuje všechny vyšší stupně dhjány; v tomto stavu jednobodovosti je mysl tak zcela pohlcena meditačním objektem, že zmizely i ty nejjemnější variace myšlení. (PDB)


čittamátra

(tibetsky: sems tsam; čínsky: wej-sin (weixin); japonsky: yuishin; korejsky: yusim 唯心).

V sanskrtu doslova "pouze mysl"; termín používaný v Lankávatárasútře k označení představy, že vnější smyslový svět neexistuje nezávisle na mysli a že všechny jevy jsou pouhými projekcemi vědomí. Protože toto učení zastává Jógáčára, bývá tato škola někdy označována jako čittamátra. Toto učení úzce souvisí s teorií osmi vědomí (vidžňána), která je uvedena ve "Viniščajasangrahaní" v Jógáčárabhúmišástře a v Mahájánasangraha a Abhidharmasamuččaja, které toto dílo doplňují. Ve východní Asii jsou tyto texty spojovány se jménem mahájánového spisovatele Asangy a jeho kvazimytologického učitele Maitréji nebo Maitréjanátha. Podle této teorie existuje nejen šest vědomí (vidžňána), a to zrakové, sluchové, čichové, chuťové a hmatové vědomí, a mentální vědomí (manóvidžňána), dobře známé kanonickému buddhismu; existují ještě dvě další vědomí, nazývaná sužující mysl (klištamanas) a vědomí skladu (álajavidžňána). Álajaviňňána je také známá jako sarvabídža neboli vědomí, které nese všechna semena či potenciály (bídža). Škola Čittamátra zastává názor, že mentální stavy zanechávají zbytkový dojem, který nese álajaviňňána. Tyto dojmy (vásaná) doslova "provoní" nebo " nasytí" toto základní vědomí, kde leží v klidu jako semena. Mezi mnoha kategoriemi semen jsou dvě hlavní: zbytkové dojmy, které dávají vzniknout nové formě života (vipáka) v šesti sférách existence, a zbytkový dojem, který je základní nevědomostí způsobující, že se všechny běžné duševní stavy jeví zkresleně, tj. rozdvojeně na subjekt a objekt. Vasubandhu, o němž se říká, že ho na učení Čittamátry obrátil jeho bratr Asanga, ve svém díle Trinšiká (Triṃśikāvijñaptimātratā[siddhi]kārikā), slavných "Třiceti verších o pouze vědomí", tvrdí, že nemůže existovat atomický základ objektů poznávaných myslí. Při neexistenci atomárního základu může rozmanitost mentálních stavů a zkušeností vysvětlit pouze dozrávání zbytkových dojmů zanechaných na álajovidžňáně a pouze toto učení o pouze mysli může správně vysvětlit očištění mysli a konečné dosažení bódhi. Objekt a subjekt mají stejnou mentální přirozenost, protože oba vznikají ze zbytkových dojmů zanechaných na álajavidžňáně, proto učení čittamátra, pouze mysl.


čö

gčod

Tibetsky doslova "krájet, řezat, oddělovat"; vedle směru žičhe (ži-bjed), "mírnit, utěšovat, konejšit", větev školy tibetského buddhismu, založené indickým asketou Phadampa Sanggjäem [Pha-dam-pa Sangs-rgjas] (zemř. 1117). Teoretické základy čö navazují na pradžňápáramitové nauky, byly však dále rozšířeny o jisté šamanské prvky. Ústřední praxí čö je oddělit falešnou představu "já" tím, že se démonům obětuje vlastní tělo. Tento obřad se provádí především na pohřebištích, kde démoni přebývají, aby se "odřízlo" i to nejskrytější lpění na "já". Nejvýznamnější žákyní Phadampa Sanggjäho byla Mačig Labdönma [Ma-gčig Lab-sgron-ma] (1055-1145). Přes ni se učení čö dostalo k ostatním školám tibetského buddhismu.

Phadampa Sanggjä, považovaný pro "namodralou" barvu kůže za Jihoinda, byl současníkem Milaräpy a měl uskutečnit pět cest do Tibetu. Škola Zičhepa (Ži-bjed-pa, dosl.: "bolest utišující"), která se od něho odvozuje, vydala sice pozoruhodnou literaturu, avšak nevyvinula se v samostatnou naukovou tradici.

Učení čö naproti tomu trvá úspěšně dál a dnes se nachází ještě např. ve škole Kagjüpa. Výchozí bod tohoto učení tvoří názor, odvozený z tradice pradžňápáramit, že každý jev se rodí z vlastního vědomí. Zejména životní úzkosti, jakož i všechny ostatní představy a šálení jsou produkty nekontrolovaných myšlenek.

Praktikování čö si klade za cíl tento myšlenkový proces zcela "přeseknout" pomocí radikální meditační techniky. Ta se skládá z momentu přípravného, v němž praktikant předpokládá existenci démonů jako skutečnou a vědomě si je přivolává, aby jeho tělo "pozřeli", a z dalšího momentu, kdy tyto démony zakouší jako emanace vlastního ducha a poznává jejich pravé jsoucno (šúnjatá). Tuto techniku lze co nejúčinněji provádět v krajních podmínkách pohřebišť, neboť na takových místech se nejsnáze démoni vybavují a jsou s to vyvolat pocit strachu. Člověk provádějící rituál čö na takovém místě sedí, vybaven pouze trubkou, zhotovenou z lidské holeně, a bubínkem.

Těžiště čö spočívá v bezprostředním provádění; proto mohl Phadampa Sanggjä říci jedné své žákyni: "Zanech učení, vydej se na pohřebiště a do hor a staň se jóginí, putující od místa k místu!" (LVM)čtyři základy duchovních sil 

(1) vůle neboli touha; (2) energické úsilí; (3) soustředění; (4) meditace. To jsou základy vyššího psychického vývoje.


Čúdapanthaka

P. Čúlapanthaka/Čullapantha; tibetsky: Lam phran bstan; čínsky: Ču-tchu-pan-tchuo-ťia (Zhutubantuojia); japonsky: Chūdahantaka

Významný arhat prohlášený v pálijských pramenech za předního mezi Buddhovými žáky ve schopnosti vytvářet těla stvořená myslí (manomajakája) a manipulovat myslí (čittavivatta). Čúdapanthaka byl mladší ze dvou bratrů, kteří se narodili dceři obchodníka z Rádžagrhy, která utekla s otrokem. Pokaždé, když otěhotněla, chtěla se vrátit domů, aby porodila své děti, ale obě se narodily během její cesty domů. Z tohoto důvodu byli bratři pojmenováni Větší (Mahápanthaka) a Menší cesta. Chlapci byli nakonec odvezeni do Rádžaghy a vychováváni prarodiči, kteří byli oddáni Buddhovi. Starší bratr Panthaka často doprovázel svého dědečka, aby naslouchal Buddhovým kázáním, a nechal se inspirovat k vysvěcení. Ukázal se jako schopný mnich, zběhlý v učení, a nakonec dosáhl arhatství.

Později vysvětil svého mladšího bratra Čúdapanthaku, ale byl těžce zklamán bratrovou neschopností zapamatovat si byť jen jediný verš dharmy. Panthaka byl tak zklamaný, že svému bratrovi poradil, aby opustil řád, což ho velmi zarmoutilo. Jednou Buddhův lékař Džívaka pozval Buddhu a jeho mnichy na ranní jídlo. Panthaka shromáždil mnichy v určený den k účasti na jídle, ale úmyslně vynechal Čúdapanthaku. Čúdapanthaka byl bratrovým pohrdáním tak raněn, že se rozhodl vrátit ke světskému životu.

Buddha, který znal jeho duševní rozpoložení, mladého mnicha utěšil a naučil ho jednoduché cvičení: poradil mu, aby se posadil čelem k východu a opakoval frázi "radžóharanan" ("očistit se od špíny") a pokračoval v otírání obličeje čistým hadříkem. Když si Čúdapanthaka uvědomil, že se hadřík utíráním potu špiní, získal vhled do skutečnosti pomíjivosti (anitja) a okamžitě dosáhl arhatství a byl vybaven čtyřmi analytickými znalostmi (pratisanvid), včetně znalosti celého kánonu (Tripitaka). (Podle jiných verzí příběhu dospěl k podobnému poznání prostřednictvím zametání.) Poté se Čúdapanthaka proslavil svou rozsáhlou učeností i nadpřirozenými schopnostmi. Byl mistrem meditativního soustředění (samádhi) a jemnohmotného pohroužení (rúpávačaradhjána). Dokázal současně vytvořit tisíc jedinečných těl vytvořených myslí (manomajakája), zatímco ostatní meditační specialisté v řádu dokázali vytvořit nanejvýš dvě nebo tři.

Čúdapanthaka je také tradičně uváděn jako poslední ze šestnácti starších arhatů (šodašasthavira), které Buddha pověřil ochranou své nauky až do příchodu dalšího buddhy, Maitréji. Na standardním čínském vyobrazení Čchan-jüe Kuan-siou (Chanyue Guanxiu) sedí Čúdapanthaka mezi uschlými stromy, levou ruku má zdviženou s mírně ohnutými prsty a pravou ruku položenou na pravém stehně a drží vějíř. (PDB)


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky