Praxe pohroužení do sféry neomezeného prostoru


Chce-li meditující usilovat o pohroužení do sféry (neomezeného) prostoru, měl by uvažovat: "Tělesnost[1][2][3] [rúpa] je obdařena všemi druhy utrpení, bolestí z bičování, bití, řezání, zabití nebo zranění, utrpením z hladu, zimy, stáří a nemoci atd. Všechna tato utrpení jsou způsobena tělesností." Když takto medituje, nakonec se odpoutá a opustí tělesnost a dosáhne sféry [neomezeného] prostoru.

Otázka: Protože tělo praktikujícího je jen tělesnost, je to jeho tělo, jak se od něj oddělí a opustí ho?

Odpověď: Všechny nečistoty jsou způsobeny a podmíněny tělesností a také k ní mohou meditujícího připoutat. Zničení nečistot se nazývá opuštěním tělesnosti. Kromě toho se obvyklou praxí rozdělením tělesnosti a rozjímáním o prostoru [spojených dohromady] dosahuje osvobození od tělesnosti. Navíc, jak učí Buddha[4]: bhikšu by měl ve čtvrté dhjáně rozjímat o pěti agregátech jako o nemoci, vředu, boláku či trnu atd. Jsou nestálé, strastné, prázdné a zbavené jáství. Takové rozjímání opouští pět agregátů ze čtvrté dhjány. Jelikož ostatní [čtyři] agregáty následují po agregátu tělesnosti, je zde tedy zmíněno pouze opuštění tělesnosti. Proč? Protože tělesnost zcela zaniká [ve sféře neomezeného prostoru].

Když navíc meditující rozjímá o tělesnosti tak, že ji rozdělí na jednotlivé části, žádná tělesnost již neexistuje. Když se tedy tělo rozdělí na různé části, jako je hlava, nohy, ramena, paže atd., přestane být tělem. Podobně když se hlava, oči, uši, nos, jazyk, vlasy, kosti, maso atd. rozdělí na části, přestanou být hlavou. Oko je ve skutečnosti jen sestavou deseti bílých a černých [průhledných a neprůhledných] prvků tělesnosti, totiž čtyř velkých prvků (země atd.), čtyř objektů (barvy atd.) plus těleso a schopnosti oka[5]. Tato tělesná hmota se nazývá okem a přestává být okem, jakmile je rozebrána na své složky. Totéž platí pro zemi a všechny ostatní složky [hlavy, oka atd.]

Otázka: Zraková schopnost se skládá ze čtyř prvků a není viditelná[6]. Jak se tedy bude analyzovat?

Odpověď: Čtyři prvky a tělesnost odvozená ze čtyř prvků v kombinaci s citlivostí (oka)[7] se nazývají oko. Bez těchto tělesných jevů oko neexistuje. Kromě toho, i když citlivost oka není viditelná, musí mít rozdělení [v prostoru], protože má [vlastnost] rezistence[8]. Protože má dělení, není to [jedno] oko. Navíc to, co je schopno vnímat tvary, se nazývá oko. Bez čtyř prvků a tělesnosti odvozené od čtyř prvků oko neexistuje. Kdyby oči nebyly schopny vnímat formy, byly by očima i uši. Protože oko je tělesný jev, musí být dělitelné, protože všechny tělesné jevy musí mít umístění a dělení (v prostoru)[9]. Pokud se dá rozdělit, bude očí mnoho. Kdybychom řekli, že jsou to atomy čtyř prvků a tělesnosti odvozené od čtyř prvků[10], které tvoří oko, nebylo by to jedno oko. Protože tyto složky nejsou očima, není žádné oko. Řekne-li se, že oko tvoří atomy, nebude také. Proč tomu tak je? Jsou-li atomy tělesné, znamená to, že mají deset směrů [v prostoru], a v takovém případě je nelze nazývat (singulárními) atomy. Nejsou-li tělesné, znamená to, že je nelze nazývat okem. Kromě toho je těleso atomů nutně obdařeno čtyřmi složkami, a to barvou, čichem, chutí a hmatem. Oko však tyto čtyři jevy nemá. Proč? Je to proto, že oko je zahrnuto do vnitřní sféry vnímání[11] a tyto čtyři (barva atd.) jsou zahrnuty do sféry vnější. Proto všechny atomy nemohou tvořit oko. Jak Buddha vysvětluje, když se všechny jevy spojí, aby bylo možné vidět barvu, představují oko. Neexistuje žádná pevně daná skutečnost [nazývaná oko]. (Skutečnost) ucha, nosu, jazyka, kůže, masa, kostí a dalších částí těla lze také takto rozdělit. Takto se rozkládají vnitřní [vlastní] tělesné vlastnosti.

Co se týče vnějších forem, jako jsou paláce, bohatství, manželka, děti a podobně, ty všechny lze rozdělit stejnou analýzou. Jak Buddha poučil Rádhu[12]: "Od nynějška bys měla zbořit a rozptýlit (skutečnost) tělesnosti, roztrhat ji tak, aby v současnosti žádná tělesnost neexistovala. Ten, kdo dokáže takto analyzovat tělesnost, tomu říkám opuštění tělesnosti".

Navíc, jak učí Buddha: "Když chce bhikšu opustit tělesnost, překročit všechny charakteristiky tělesnosti, uhasit všechny charakteristiky odporu, neuvažuje rozdíly v charakteristikách [tělesnosti], čímž vstupuje do sféry neomezeného prostoru"[13].

Překročení charakteristik tělesnosti se zde vztahuje na viditelný svět. Uhašení všech charakteristik odporu odkazuje na vlastnost odporu společně s neviditelnou tělesností. Nepřemýšlení o všech odlišnostech vlastností odkazuje k neviditelné, nerezistentní tělesnosti. Navíc [další vysvětlení]: Překročení vlastností tělesnosti odkazuje na barvy, jako je zelená, žlutá, červená, bílá, fialová atd. Zhašení všech vlastností rezistence se týká zvuků, vůní, chutí a hmatů. Nepřemýšlení o rozdílech v charakteristikách se týká velkého, malého, dlouhého, krátkého, čtvercového, kulatého, vzdáleného, blízkého atd. Takto se člověk vzdává všech charakteristik tělesnosti, aby dosáhl sféry prostoru.

Meditující dále nutí svou mysl, aby se zabývala vnitřními prostory ve svém těle, jako jsou ústa, nos, hrdlo, oči, uši, hrudní dutina atd. Uvědomuje si tělesnost jako trápení a prostor jako osvobození od trápení, a proto si jeho mysl prostor vychutná. Když mysl přebývá v tělesnosti, ale soustředí se na prostor, stává se flexibilní a postupně rozšiřuje vnitřní dutiny těla. Meditující tak vidí své vlastní tělo jako dutiny v kořenu lotosu[14]. Když praxi zvládne, vidí své tělo zcela prázdné, neexistuje již žádná forma. Totéž platí pro vnější formy. Vnitřní a vnější prostor tvoří dohromady jeden prostor. Tehdy mysl přijímá neomezený a nezměrný prostor jako svůj objekt. Pak opouští vnímání formy a stává se bezpečnou a blaženou. Lze to přirovnat k ptáku, který rozbije nádobu, jež ho uzavírala, a bez překážek se vznese do otevřeného prostoru. Tomu se říká první [dhjána] pohroužení do beztvarého.


[1] Smazat!!!

[2] Smazat!!!

[3] Srovnej V.M. tr., 345-5

[4] Srovnej S.N. Khandhasaṃyutta Bodhi tr.: 916 , D.N.2: 110 atd. nebo M.N. Dhātuvibhaṅga tr.1092.

[5] Schopnost těla a schopnost oka jsou citlivostí =prasáda-rúpy v těle a oku. Viz A.K.B.

[6] Adaršana.

[7] Čaksuprasádarúpa.

[8] Sapratigha.

[9] Srovnej Vimšatiká od Vasubandhu.

[10] Paramánu.

[11] Adhjátmikájatana.

[12] Srovnej S.N. Rādhasaṃyutta; scatter form demolish it (rozptýlit formu zbořit ji)..., tr. Bhikkhu Bodhi, 985.

[13] Srovnej např. M.N. tr., 457 nebo V.M. tr., 358.

[14] Srovnej V.M. Omezený prostor kasina; tr.181. V jižní tradici se rozšíření omezeného prostoru na nekonečný nezmiňuje. Omezený prostor krtsnájatana [kasina] stále patří do říše jemných forem.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky