Témata


Nimitta sutta (AN 3:103)[1]


Mnich, který usiluje o povznesení mysli, by se měl pravidelně věnovat třem tématům:

  • Mnich by se měl pravidelně věnovat tématu soustředění;
  • měl by se pravidelně věnovat tématu povznesené energie;
  • měl by se pravidelně věnovat tématu vyrovnanosti.

Pokud by se mnich zaměřený na povznesenou mysl věnoval pouze tématu soustředění, je možné, že jeho mysl bude mít sklon k lenosti.

Když se bude věnovat pouze tématu povznesené energie, je možné, že jeho mysl bude mít sklon k neklidu.

Když se bude věnovat pouze tématu vyrovnanosti, je možné, že jeho mysl nebude správně soustředěná na ukončení zákalů.

Když se však pravidelně věnuje tématu soustředění, pravidelně se věnuje tématu povznesené energie, pravidelně se věnuje tématu vyrovnanosti, jeho mysl je poddajná, tvárná, zářící a není nestálá (zranitelná). Je správně soustředěná pro ukončení zákalů.

Jako kdyby si zlatník nebo zlatnický učeň založil huť. Po postavení tavicí pece by vypálil nádobu. Když nádobu vypálil, uchopil kleštěmi trochu zlata a vložil je do nádoby. Pravidelně na něj foukal, pravidelně ho kropil vodou, pravidelně ho pozorně zkoumal. Kdyby na něj pouze foukal, je možné, že by zlato shořelo. Kdyby ho pouze kropil vodou, je možné, že by zlato vychladlo. Kdyby ho pouze pečlivě zkoumal, je možné, že by zlato nedošlo úplné dokonalosti. Když na něj však pravidelně fouká, pravidelně ho kropí vodou, pravidelně ho zblízka zkoumá, zlato se stává poddajným, kujným a zářivým. Není křehké a je připraveno k opracování. Pak, ať už má na mysli jakýkoli druh ozdoby - opasek, náušnice, náhrdelník nebo zlatý řetízek - zlato poslouží svému účelu.

Stejně tak by se mnich, který usiluje o povznesení mysli, měl pravidelně věnovat třem tématům: Pravidelně by se měl věnovat tématu soustředění, pravidelně by se měl věnovat tématu povznesené energie a pravidelně by se měl věnovat tématu vyrovnanosti. Pokud by se mnich zaměřený na povznesenou mysl věnoval pouze tématu soustředění, je možné, že by jeho mysl měla sklon k lenosti. Kdyby se věnoval pouze tématu povznesené energie, je možné, že by jeho mysl měla sklon k neklidu. Kdyby se věnoval pouze tématu vyrovnanosti, je možné, že by jeho mysl nebyla správně soustředěná na ukončení zákal. Když se však pravidelně věnuje tématu soustředění, pravidelně se věnuje tématu povznesené energie, pravidelně se věnuje tématu vyrovnanosti, jeho mysl je poddajná, tvárná, světlá a není křehká. Je správně soustředěná pro ukončení zákalů.

A potom, na kterékoli z vyšších poznání obrátí svou mysl, aby je poznal a uskutečnil, může je sám pro sebe dosvědčit (potvrdit), kdykoli se mu naskytne příležitost.

Když chce, ovládá rozmanité nadpřirozené schopnosti. Když byl jedním, stává se mnohým, když byl mnohým, stává se jedním. Zjevuje se. Mizí. Nerušeně prochází zdmi, hradbami a horami jako vesmírem. Potápí se do země a ze země, jako by to byla voda. Chodí po vodě, aniž by se potopil, jako by to byla souš. Sedí se zkříženýma nohama a létá vzduchem jako okřídlený pták. Rukou se dotýká a hladí i slunce a měsíc, tak mocné a silné. Svým tělem uplatňuje vliv až do světů Brahmy. Sám je toho svědkem, kdykoli se mu naskytne příležitost.

Chce-li, slyší božským sluchem, očištěným a přesahujícím lidský, oba druhy zvuků: božské i lidské, ať už blízké, nebo vzdálené. Může se o tom přesvědčit sám, kdykoli se mu naskytne příležitost.

Pokud chce, rozeznává vědomí jiných bytostí, jiných jedinců, když je obsáhne svým vlastním vědomím. Rozlišuje mysl s vášní jako mysl s vášní a mysl bez vášně jako mysl bez vášně. Mysl s averzí rozeznává jako mysl s averzí a mysl bez averze jako mysl bez averze. Rozlišuje mysl s klamem jako mysl s klamem a mysl bez klamu jako mysl bez klamu. Rozlišuje omezenou mysl jako omezenou mysl a rozptýlenou mysl jako rozptýlenou mysl. Rozvinutou mysl rozeznává jako rozvinutou mysl a nerozvinutou mysl jako nerozvinutou mysl. Rozpoznává vynikající mysl [mysl, která není na nejdokonalejší úrovni] jako vynikající mysl a nevynikající mysl jako nevynikající mysl. Soustředěnou mysl rozeznává jako soustředěnou mysl a nesoustředěnou mysl jako nesoustředěnou mysl. Rozlišuje uvolněnou mysl jako uvolněnou mysl a neuvolněnou mysl jako neuvolněnou mysl. Může se o tom přesvědčit, kdykoli se mu naskytne příležitost.

Chce-li, vzpomíná na své rozmanité minulé životy [doslova: předchozí domovy], tj. na jedno zrození, dvě zrození, tři zrození, čtyři, pět, deset, dvacet, třicet, čtyřicet, padesát, sto, tisíc, sto tisíc, mnoho eonů vesmírného smršťování, mnoho eonů vesmírného rozpínání, mnoho eonů vesmírného smršťování a rozpínání, (vzpomíná): 'Tam jsem měl takové jméno, patřil jsem k takovému rodu, měl jsem takový vzhled. Takové bylo mé jídlo, taková byla má zkušenost slasti a bolesti, takový byl konec mého života. Odcházím z toho stavu a znovu se tam objevuji. I tam jsem měl takové jméno, patřil jsem k takovému rodu, měl jsem takový vzhled. Takové bylo mé jídlo, taková byla má zkušenost slasti a bolesti, takový byl konec mého života. Odcházím z toho stavu a znovu se objevuji zde. Takto vzpomíná na své rozmanité minulé životy v jejich způsobech a podrobnostech. Může se o tom přesvědčit sám, kdykoli se mu naskytne příležitost.

Chce-li, vidí božským okem očištěné a dokonalejší lidské bytosti, které odcházejí a znovu se objevují, a rozeznává, jak jsou nižší a vyšší, krásné a ošklivé, šťastné a nešťastné podle své kammy: Tyto bytosti - které byly obdařeny špatným chováním těla, řeči a mysli, které urážely vznešené, zastávaly špatné názory a pod vlivem špatných názorů podnikaly činy - se po rozpadu těla po smrti znovu objevily v rovině strádání, špatném určení, nižší říši, pekle. Avšak tyto bytosti - které byly obdařeny dobrým chováním těla, řeči a mysli, které se nevzpíraly ušlechtilým, které zastávaly správné názory a konaly činy pod vlivem správných názorů - se po rozpadu těla po smrti znovu objevily v dobrém místě určení, v nebeském světě. Takto - pomocí božského oka, očištěného a převyšujícího lidské - vidí bytosti odcházející a znovu se objevující a rozeznává, jak jsou nižší a vyšší, krásné a ošklivé, šťastné a nešťastné podle své kammy. Toho je sám svědkem, kdykoli se mu naskytne příležitost.

Chce-li, pak prostřednictvím ukončení zákalů vstoupí a zůstane ve vědomí a rozlišování bez zákalů, neboť je přímo poznal a uvědomil si je pro sebe přímo tady a teď. Toho může být sám svědkem, kdykoli se mu naskytne příležitost.


Z angličtiny přeložil: Jaroslav Holeček 2022


[1] Jinde je text určen jako 3:102 pod názvem Zlatník.


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky