Praxe psychických schopností


Otázka: Která z nadpřirozených sil vzniká jako první?

Odpověď: Meditující může začít tou, která se mu líbí.


Otázka: Je-li tomu tak, proč se nejdříve praktikuje[1] psychická síla duševní transformace?

Odpověď: Pět nadpřirozených sil může pro vnímající bytosti mnohé vykonat. Proč tomu tak je? Arahant, který je osvobozen moudrostí, když dosáhne [ovoce] arahatství, může takto uvažovat:

"Existují vnímající bytosti s velmi otupělými schopnostmi, které nevěří v buddhistickou cestu a znevažují Buddhovo učení. Nyní jsem uskutečnil to, co je těžké získat, totiž nadpřirozenou sílu vyčerpání zákalů. [Znevažování učení] způsobuje, že bytosti upadají na špatnou cestu, a proto musím dát vzniknout nadpřirozené moci, abych je obrátil. Kromě toho Buddha prospěl bytostem díky svému velkému soucitu. Co se týče mě, jakožto jeho žáka, měl bych bytostem pomáhat a prospívat jim pomocí nadpřirozených sil, aby získaly užitek tady a teď."

Psychická síla transformace může ovlivnit vznešené i nízké a všechny si podmanit. Ostatní nadpřirozené síly to nedokážou. Proto je psychická síla duševní transformace na prvním místě.


Otázka: Tělo božských bytostí září, protože v něm převládá prvek ohně, a proto jsou také schopny rychle létat kosmem. Tělo hladových duchů je lehké a [pohybuje se] rychle, protože v nich převládá prvek větru, nenarážejí na žádné překážky. Jsou lehcí a rychlí. Nágové mohou duševně vytvářet vodu, protože v nich převládá vodní prvek, proto jsou také schopni přeměňovat svá těla. V lidském těle převládá prvek země, takže mají jen malou pohyblivost. Jak tedy mohou létat?

Odpověď: Lidé se špatně pohybují, protože v jejich těle převládá těžký zemský prvek, a proto se snaží naučit nadpřirozeným schopnostem. Kdyby byli jako bohové nebo duchové, k čemu by jim byly nadpřirozené síly? I když je země těžká, může se pohybovat silou vody. Stejně tak je síla mysli schopna zvednout tělo. Jako například opice může spadnout z vysoké [skály], aniž by si ublížila, ale pokud spadne člověk, zraní se. Je to proto, že (v okamžiku pádu) je mentální síla opice lehká, rychlá a silná, proto se nezraní. Člověk by měl vědět, že tělo se může pohybovat stejným způsobem díky tomu, že síla mysli je mocná. Nebo podobně jako člověk dokáže plavat, aniž by se potopil v hluboké vodě, a udržet své tělo na hladině díky síle svých mentálních schopností. Proto by měl člověk vědět, že i když je lidské tělo těžké, může vzlétnout do oblak, pokud je jeho mentální síla silná.


Otázka: To zní věrohodně, jak se ale člověk naučí [tuto dovednost]?

Odpověď: Na základě čtyř základů nadpřirozených sil meditující setrvává ve čtvrté dhjáně a jednobodově rozjímá o svém těle jako o zcela prázdném, jako dutina lotosových kořenů. Uchopí vlastnosti lehkosti a rychlosti svého těla a takto nepřetržitě cvičí, dokud jeho mysl a tělo nesplynou[2] jako železo a oheň. Takto v těle zastíní (vyhladí) vlastnosti hrubosti, takže v něm zůstanou pouze [vlastnosti] lehkosti a rychlosti. Díky síle horlivosti a dalším prospěšným mentálním formacím, jako je úsilí a zkoumání, za pomoci odhodlaného úsilí se jeho tělo stane takovým jako oheň v železe, lehkým a ladným. Kromě toho se v jeho těle prolínají čtyři živly a hmota odvozená od čtyř živlů, takže je lehké a tvárné, takže se může pohybovat podle svého přání. Je to podobné, jako když někdo užívá lék, který mu projasňuje mysl, a tím činí jeho tělo lehkým a životaschopným.

Protože např. čtyři prvky a tělesnost odvozená ze čtyř prvků jsou ve sféře jemných forem jasné a průzračné, oči [bytostí], jejichž těla jsou [začleněna] v této sféře, jsou také jasné a průzračné. Tento proces [učení se létat] je podobný učení se skákat, v němž je člověk schopen předčit ostatní díky své píli v praxi[3]. Je to jako když se mládě postupně učí létat dál a dál. Taková je praxe psychické transformace těla. Nejprve se člověk učí pohybovat tělem po centimetrech a postupně může letět daleko.

Tato psychická síla mentální transformace je čtyř druhů: létá na obloze jako pták, způsobuje, že se vzdálené stává blízkým, jedna věc se objevuje odstraněním jiné a [tělo se pohybuje] stejně rychle jako mysl. V jednom lusknutí prstů je šestnáct okamžiků (kšana). Ten, [kdo ovládl psychickou sílu mentálních proměn], by měl být schopen projít nesčetné země, jichž je tolik jako písku v Ganze, v jediném okamžiku. Pomocí této psychické proměny člověk získá vládu nad tělem. Jedno tělo se může stát mnoha těly a mnoho těl se může stát jedním, velké se může stát malým a malé velkým. Člověk se může stát těžkým jako hora Sumeru nebo lehkým jako pírko. Tímto způsobem je praktikující schopen jednat podle svých přání[4].

A navíc, pokud bódhisattva dosáhne této schopnosti mentální proměny svého těla, může projít nesčetné země a bytosti ho vidí, jak se tam ocitá, aniž by se ve skutečnosti pohnul ze svého původního místa. Bódhisattva tak učí Dharmu a obrací bytosti v těchto zemích i ve svém místě[5]. [Nebo] pokud jsou bohové připoutáni ke zvrácenému názoru na stálost, je schopen použít nadpřirozené síly k jejich obrácení. [Nebo] může manifestovat spálení všech zemí v kosmu tak, že tamní vnímající bytosti uvidí zkázu spálením, a přesto všechny tyto země nebudou poškozeny. [Nebo] pokud bytosti vyvolají poblouznění a pýchu, projeví se jako Vadžrapáni, který v ruce drží diamantové žezlo vyzařující oheň. Ti, kdo ho spatří, se budou bát a pokoří se a budou ho uctívat.

Někteří lidé si cení podoby svatého univerzálního panovníka, a tak manifestují toto tělo, aby učili Dharmu, nebo manifestují [tělo] Indry či krále [smrti] Máry, nebo se projevují jako Buddhovi žáci či pratjékabuddhové, nebo v těle [plně probuzeného Buddhy, nebo manifestuje jakýkoli druh těla, které se bytostem líbí, aby učili Dharmu. Nebo se bódhisattva může ukázat na obloze se zkříženýma nohama a z celého těla vyzařovat nejrůznější paprsky, aby učil Dharmu. [Nebo] se někdy zjevuje v zemích soustavy světů (kosmu) ověšený nejrůznějšími ozdobami ze sedmi vzácných látek, s prapory a zdobenými baldachýny, [či] na nejrůznějších zábavních místech, aby učil Dharmu. Nebo nechává všechny země soustavy světů, aby se staly jedním oceánem pokrytým modrými a červenými lotosy, a učí uprostřed nich Dharmu. Nebo sedí na vrcholu hory Sumeru a učí Dharmu brahmovským hlasem, takže ji slyší bytosti ve všech zemích. Někdy bytosti nevidí jeho vzhled, pouze slyší zvuk jeho promluvy o Dharmě. Někdy se zjeví v těle gandharvy a nechá bytosti, aby se bavily jeho hrou, a poté je učí Dharmě. Nebo se také může zjevovat jako král Nága a učí bytosti Dharmě prostřednictvím dunivých zvuků hromů. Takto bódhisattva využívá nejrůznějších podmínek a dovedných prostředků, aby předvedl své psychické proměny a vedl tak všechny vnímající bytosti.


Otázka: Není to tak, že všechny tyto věci vytvořené psychickými transformacemi jsou iluzorní?

Odpověď: Meditující nejprve pochopí, že všechny jevy jsou iluzorní a klamné jako přelud nebo produkt magie. Tak jako lze například z hlíny vytvořit jakýkoli tvar podle svého přání, nebo jako člověk s velkými zásluhami může způsobit, že v létě padá sníh nebo v zimě rozkvétají květiny nebo se zastaví tok řeky, nebo jako mudrc ve svém hněvu může proměnit tygry, vlky nebo lvy v kámen, tak jaké potíže působí použití síly soustředění k psychické přeměně věcí?

Všechny předměty mají navíc své specifické[6] součásti, takže [zkušený meditující] může vlastnosti některých částí rozšířit a zbývající vlastnosti svou psychickou silou zakrýt. Jak vysvětlují písma, bhikšu, který dosáhl mistrovství psychických sil, když vidí velký strom a chce z něj udělat zemi, stane vším, jen ne zemí. Proč tomu tak je? Je to proto, že strom je složen ze země stejně jako z vody, ohně a větru. Stejně tak může člověk podle svého přání proměňovat předměty ve zlato, stříbro a všechny druhy drahých látek. Proč? Protože stromy (atd.) jsou složeny z čistých prvků[7].


Otázka: Jak vysvětlit psychickou proměnu předmětů z něčeho v nic v její podstatě a v jejích detailech?

Odpověď: Existuje rčení, že atomy hmoty pocházející ze čtyř prvků ve vesmíru lze pomocí psychických sil přeměnit do podoby lidského těla. Jako například člověk, když zemře, se znovu narodí podle okolností svých záslužných a nezáslužných činů buď v nebi, nebo v pekle. Podobně je tomu i s kombinací atomů, která vede k tělesné proměně. To jsou charakteristiky nadpřirozené síly psychických proměn věcí.


[1] vikurvana

[2] Srovnej například s Y.B.S. Śrāvakabhūmi ed. K.Shukla: 462

[3] Tamtéž: 463

[4] Srovnej V.M., Iddhividdha-niddesa, tr., 420-445.

[5] O nadpřirozených schopnostech bódhisattvy viz například Daśabhūmikāsūtra, Mithila 1967, vyd. P. L. Vaidya, 22.

[6] Qi fen=avayavadharma.

[7] Jing fen = čisté prvky by měly odkazovat na čisté vlastnosti čtyř prvků; tvrdost země atd. - Čisté prvky znamenají čisté vlastnosti prvků, jako je tvrdost země atd., takže lakšana prthvi neboli země ve smyslu čistých vlastností na rozdíl od samvṛtti prthvi neboli běžné země.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky