U


ubható-bhága-vimutta

 "Osvobozený oběma způsoby", je označením těch ušlechtilých žáků (arija-puggala), kteří se osvobodili jak díky osmi pohroužením (džhána), tak dosažením nadsvětské stezky (sótápatti atd.) pomocí vhledu (vipassaná). V M. 70 se uvádí:

"Kdo je, mniši, osvobozen oběma způsoby? Osvobozeným oběma způsoby se

nazývá ten, kdo vlastním tělem uskutečnil osm osvobození (pohroužení) a díky

moudrému proniknutí zákalů (ásava) dosáhl vyhasnutí (tj. nibbány)."  Srov. D. 15.

V nejširším smyslu se nazývá ,osvobozeným oběma způsoby' ten, kdo dosáhl některého pohroužení a některé nadsvětské stezky (srov. A. IX, 44).

První osvobození se také nazývá ,osvobozením mysli' (čétó-vimutti) a druhé ,osvobozením moudrostí' (paňňá-vimutti). První osvobození je ale pouze dočasné, neboť spočívá v pouhém potlačení nečistot (vikkhambhana-vimutti = vikkhambhana-pahána), na rozdíl od trvalého osvobození, které spočívá v úplném odstranění zákalů. (BS)


Udánavarga

Udánavarga je raně buddhistická sbírka tematicky uspořádaných kapitol (sanskrt: varga) aforistických veršů nebo "výroků" (sanskrt: udána) připisovaných Buddhovi a jeho žákům. Přestože Udánavarga není součástí pálijského kánonu, má mnoho názvů kapitol, veršů a celkový formát podobný těm, které najdeme v Dhammapadě a Udáně pálijského kánonu. V současné době existuje jedna sanskrtská, dvě čínské a dvě nebo tři tibetské recenze Udánavargy.

Online vícejazyčně


utpattikrama

1. Postupné fáze stvoření (,,z brahma vznikl éter, z éteru vítr, z větru oheň, z ohně voda, z vody země, ze země rostliny, z rostlin potrava, z potravy semeno, ze semene člověk").

2. První stupeň meditace (dhjána, džhána) ve vadžrajáně, kdy si meditující mnich představuje božstva a rozjímaje o nich snaží se s nimi duchovně splynout. Druhým stupněm (sampannakrama) je meditace dovršena, dosažené představy se rozplynou a mysl setrvává v prázdné a beztvaré prapodstatě. (MEB)