Sútra o osmi poznáních velkých bytostí

Buddhovi žáci by měli ve dne v noci z celého srdce recitovat osm poznání uskutečněných všemi velkými bytostmi a meditovat o nich.

  1. První poznání znamená dokonale porozumět, že svět je pomíjivý. Všechny politické systémy jsou podrobeny úpadku, všechny věci složené ze čtyř elementů jsou prázdné a obsahují semeno utrpení. Lidské bytosti jsou složeny z pěti složek a jsou bez nezávislého já. Jsou prázdné, bez já, bez stálého jáství. Duch je pramenem všeho zmatku a živnou půdou všeho nespásného konání. Jestliže o této skutečnosti meditujeme, můžeme se pozvolna osvobodit od samsáry, koloběhu zrození a smrti.
  2. Druhé poznání znamená dokonale porozumět, že více žádostí přináší také více utrpení. Všechny nesnáze denního života pocházejí z chtíče a tužeb. Ti, kdo mají málo tužeb a pociťují málo ctižádosti, jsou schopni se odpoutat; jejich tělo a duch jsou volné, nezaplétají se.
  3. Třetí poznání znamená dokonale porozumět, že lidský duch stále vyhledává majetek a nikdy nenachází osvobození. To vede k tomu, že nečisté jednání zabírá stále větší prostor. Bódhisattvové naproti tomu mají trvale zásadu žádat málo. Žijí jednoduchý, míruplný život, aby praktikovali Cestu, a jejich jedinou snahou je uskutečnit dokonalé porozumění.
  4. Čtvrté poznání znamená dokonale porozumět, do jaké míry je lenost překážkou pro praxi. Proto musíme svědomitě pracovat, abychom přeměnili nespásné duševní pohnutky, které nás poutají, a zdolali čtyři druhy Márova působení. Tak se můžeme osvobodit ze žaláře pěti bytostných složek a tří světů.
  5. Páté poznání znamená dokonale porozumět, že nevědomost je příčinou nekonečného koloběhu zrazování a umírání. Proto myslí bódhisattvové stále na to, aby naslouchali a učili se, aby tak rozvinuli svůj vhled a obratnost v řeči. To je uschopňuje poučovat žijící bytosti a vést je k velké radosti.
  6. Šesté poznání znamená dokonale porozumět, že chudoba vyvolává nenávist a zlobu, a tyto pocity vytvářejí ďábelský kruh negativních myšlenek a aktivit. Ve své velkorysosti dívají se bódhisattvové na každého stejně, na přítele i nepřítele. Neodsuzují ničí dřívější provinění ani nemají nenávist k těm, kdo nyní páchají škody.
  7. Sedmé poznání znamená dokonale porozumět, že pět skupin lpění vede k těžkostem. Ačkoliv žijeme ve světě, měli bychom se pokusit nezaplétat se do světských záležitostí. Mnich kupříkladu vlastní jen trojí oděv a jednu misku na almužnu. Jeho způsob života je prostý, aby mohl uskutečňovat Cestu. Jeho slavné sliby ho chrání před lpěním na světských věcech a on jedná s každým stejně a soucitně.
  8. Osmé poznání znamená dokonale porozumět, že oheň zrození a smrti zuří a všude způsobuje nekonečné utrpení. Měli bychom složit velký slib, že budeme soucítit s utrpením všech bytostí a všechny bytosti povedeme k velké radosti.

Těchto osm poznání jsou zjištění velkých bytostí, Buddhy a bódhisattvů, kteří stále usilovali na cestě soucitu a porozumění. Oni řídili člun dharmakáji k břehu nirvány, ale odtud se vracejí zpět do obyčejného světa. Zanechali za sebou pět skupin lpění a svého ducha a srdce zaměřili na ušlechtilou stezku; osm poznání užívají k tomu, aby všem bytostem pomohli poznat utrpení tohoto světa. Když tedy Buddhovi žáci tato poznání recitují a meditují o nich, končí tím nesčetná nedorozumění a těžkosti a pokročí dál na cestě k osvícení. Tím nechají svět zrazování a umírání za sebou a budou dlít navždy v míru.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky