Vznešená dhāraṇī Tathāgaty Jñānolky, která očišťuje všechna znovuzrození

འཕགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཏ་ལ་ལ་ཞེས་བྱའི་གཟུངས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ།

'phags pa ye shes ta la la zhes bya'i gzungs 'gro ba thams cad yongs su sbyong ba
The Noble Dhāraṇī of the Tathāgata Jñānolka that Purifies All Rebirths
Ārya­jñānolka­nāma­dhāraṇī­sarva­gati pariśodhanī
Toh 848
Degé Kangyur, vol. 100 (gzungs 'dus, e), folios 55.a-56.a.
Degé Kangyur, svazek 100 (gzungs 'dus, e), listy 55.a-56.a.
Translated by the Dharmachakra Translation Committee under the patronage and supervision of 84000: Translating the Words of the Buddha
Přeložil Překladatelský výbor Dharmacakra pod záštitou a dohledem 84000: Překládání slov Buddhy.
český překlad: CC-BY-SA 2021 ing. Jan Mareš


1.­1 Homage to the Omniscient One. Homage to all the buddhas and bodhisattvas. Homage to the blessed one, the tathāgata Jñānolka. Homage to the tathāgata Suvarṇa­prabhākūṭa­nirbhāsa. Homage to the tathāgata Satyavādin. Homage to the tathāgata Bhīkṣmas­vara-garjita­rājā.

1.-1 Poklony Vševědoucímu. Poklony všem buddhům a bodhisattvům. Poklony Bhagavānovi, Tathāgatovi Jñānolkovi. Poklony Tathāgatovi Suvarṇa-prabhākūṭa-nirbhāsovi. Poklony Tathāgatovi Satyavādinovi. Poklony Tathāgatovi Bhīkṣmas-vara-garjita-rājovi.

1.­2 The four bodhisattvas - Samanta­bhadra, the youthful Mañjuśrī, Dhāraṇīśvara­rāja, and Vajrapāṇi - were dwelling in the abode of the Sun and the Moon along with the tathāgatas. When the Sun and Moon reached the place where the tathāgatas and bodhisattvas were seated, they saw the tathāgatas upon lion thrones bedecked with jewels and the bodhisattvas seated within palaces arrayed with banners bearing the rose apple insignia.

1.­2 Čtyři bodhisattvové - Samantabhadra, mladistvý Mañjuśrī, Dhāraṇīśvara-rāja a Vajrapāṇi - přebývali v sídle Slunce a Měsíce spolu s tathāgaty. Když Slunce a Měsíc dorazili k místu, kde tathāgatové a bodhisattvové seděli, spatřili tathāgaty na lvích trůnech posázených drahokamy a bodhisattvy sedící v palácích s prapory se znakem hřebíčkovce jambos (Syzygium jambos).

1.­3 The Sun and Moon each thought: "How can we obtain from these tathāgatas and bodhisattvas the dhāraṇī mantra called ,the wise one pervading the ten directionsʻ, which rises like the dawn to shine a light upon all beings and dispel their thick darkness? With its power we could shine a light upon all sentient beings."

1.­3 Slunce a Měsíc si pomysleli: "Jak můžeme od těchto tathāgatů a bodhisattvů získat mantru dhāraṇī zvanou ,moudrá pronikající deseti světovými stranamiʻ, která vychází jako úsvit, aby ozařovala všechny bytosti a rozptylovala jejich hustou temnotu? Její silou bychom mohli osvěcovat všechny cítící bytosti."

1.­4 The tathāgatas and bodhisattvas perceived the thoughts of the Sun and Moon and responded with the following dhāraṇī mantra:

1.­4 Tathāgatové a bodhisattvové vnímali myšlenky Slunce a Měsíce a odpověděli touto mantrou dhāraṇī:

1.­5 saryathīva cakṣur dada cakṣu prabha

dhulam ētha kalatha ithi thaṃsa

sūrata sūrata suthāsa

iti thaṃsa vēlu vēlu vēlāpaṇi

cāru mūrtani āraṇi kālāpaṇi kālāpaṇi

turu dhusi turu turu dhusi

dhāsuti dhāsuti dhara dhara

dhiri dhiri dhuru dhuru dhūra dhūra

kāla kāla sathāsa sathāsa

gīla gīla gīlāpaya gīlāpaya

dhasu dhasu sūṃddhu sūmbhu

ēthasu ēthasu ēthasāpaṇi yijuru

rede kara kara kiri kiri kuru kuru kurma kurma

karmāpaṇi karmāpaṇi karmāpaṇi karmāpaṇi

kēlu kēlu kēlā paṇi karkāri karkāri lāru

vuddhe dhurude mahā dhurude

kara kara kiri kiri piḍhusi piḍhusi

dhasu dhasu hasu hasu hasāpaṇi svāhā

1.­6 Then the bodhisattva Samantabhadra addressed both the Sun and the Moon, saying, "Sons of the lineage, eighty-four million buddhas have taught this dhāraṇī mantra in order to help beings who are bound for lower rebirth. Sons of the lineage, it is much easier to find a rare udumbara flower than it is for these dhāraṇī mantra verses to appear in the world. Sons of the lineage, obtaining these dhāraṇī mantra verses is much easier than reading and retaining these verses in one's mind. Sons of the lineage, it is far more likely for a buddha to appear in the world than it is for these dhāraṇī mantra verses to appear in the world.

1.­6 Bodhisattva Samantabhadra pak oslovil Slunce i Měsíc: "Synové vznešeného rodu, osmdesát čtyři milionů buddhů učilo tuto mantru dhāraṇī, aby pomohli bytostem, které jsou odsouzeny k nižšímu znovuzrození. Synové vznešeného rodu, je mnohem snazší najít vzácný květ udumbary, než aby se ve světě zjevily tyto verše mantry dhāraṇī. Synové vznešeného rodu, získat tyto verše mantry dhāraṇī je mnohem snazší než tyto verše číst a uchovávat v mysli. Synové vznešeného rodu, je mnohem pravděpodobnější, že se ve světě zjeví buddha, než že se ve světě zjeví tyto verše mantry dhāraṇī.

1.­7 "Sons of the lineage, if one recites these dhāraṇī mantra verses three times a day and three times a night for twenty-one days on behalf of those beings trapped for eons in Avīci hell-namely, those who have committed the five inexpiable acts or who have forsaken the holy Dharma-the power of these verses will open the hundred doors of the great Avīci hell, and those beings will attain liberation. This being the case even for them, it goes without saying that for human beings in Jambudvīpa the same is true.

1.­7 Synové vznešeného rodu, pokud někdo tyto verše mantry dhāraṇī pronáší třikrát denně a třikrát v noci po dobu jednadvaceti dnů za bytosti uvězněné věky v pekle Avīci - jmenovitě za ty, kteří se dopustili pěti neodpustitelných činů nebo opustili svatou Dharmu - síla těchto veršů otevře sto dveří velkého pekla Avīci a tyto bytosti dosáhnou osvobození. Protože to platí i pro ně, je samozřejmé, že totéž platí i pro lidské bytosti v Jambudvīpu.

1.­8 "Whoever hears these dhāraṇī mantra verses shall truly know that we, the four tathāgatas, the four bodhisattvas, and the Sun and Moon, support them.

1.­8 Kdokoli uslyší tyto verše mantry dhāraṇī, skutečně pozná, že my, čtyři tathāgatové, čtyři bodhisattvové a Slunce a Měsíc je podporujeme.

1.­9 "The dhāraṇī mantra verses are:

1.­9 Verše mantry dhāraṇī jsou:

dhunaṭi mahā dhuṇati suru suru svāhā

śukla viśodhani tara tara svāhā ||

jyoti pradīpe turu turu svāhā ||

padma mālani sattyatara budhe huru huru svāhā

satya buddhe saty'ālōkani kiri kiri svāhā ||

dhāraṇi buddhi apratihata buddhi curu curu svāhā ||

lakṣaṇārcite dhūma parihāre khuru khuru

dhāra mahā dhāra dhara dhara yaṃ tīye svāhā ||

avrrate sutape apratihata buddhi

dhara dhara yam tīye svāhā ||

1.­10 "Homage to the blessed one, the tathāgata Jñānolka! Homage to the tathāgata Suvarṇa­prabhākūṭa­nirbhāsa! Homage to the tathāgata Satyavādin!

Homage to the tathāgata Bhīkṣmas­vara-garjita­rājā! Make these mantra verses effective! Svāhā!"

1.­10 Poklony Bhagavānovi, Tathāgatovi Jñānolkovi. Poklony Tathāgatovi Suvarṇa-prabhākūṭa-nirbhāsovi. Poklony Tathāgatovi Satyavādinovi. Poklony Tathāgatovi Bhīkṣmas-vara-garjita-rājovi. Učiňte tyto mantry účinnými! Svāhā!"

This concludes "The Noble Dhāraṇī of the Tathāgata Jñānolka that Purifies All Rebirths."

Tímto končí "Vznešená dhāraṇī Tathāgaty Jñānolky, která očišťuje všechna znovuzrození".

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky