Vznešená dhāraṇī Buddhovy podstaty

The Noble Dhāraṇī of the Buddha's Essence

Vznešená dhāraṇī Buddhovy podstaty

Ārya­buddha­hṛdaya­nāma­dhāraṇī

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

'phags pa sangs rgyas kyi snying po zhes bya ba'i gzungs

Toh 855

Degé Kangyur, vol. 100 (gzungs 'dus, e), folios 74.b-76.a.

Translated by The Dharmachakra Translation Committee under the patronage and supervision of 84000: Translating the Words of the Buddha

Degé Kangyur, sv. 100 (gzungs 'dus, e), listy 74.b-76.a.

Přeložil Překladatelský výbor Dharmačakra pod záštitou a dohledem 84000: Překládání slov Buddhy

český překlad: CC-BY-SA 2021 ing. Jan Mareš1.­1 Homage to all buddhas and bodhisattvas.

1.-1 Poklony všem buddhům a bodhisattvům.

1.­2 Thus did I hear at one time. The Blessed One was seated upon a lion throne in a seashore grove surrounded on all sides by the forest that was the Buddha's domain. There, he taught the Dharma to a retinue of gods that had gathered around and paid their respects to him.

1.-2 Takto jsem kdysi slyšel. Bhagavān seděl na lvím trůnu v háji na pobřeží, ze všech stran obklopeném lesem, jenž byl Buddhovým sídlem. Tam učil Dharmu shromáždění devů, kteří se kolem něj shlukli a vzdali mu úctu.

1.­3 The Blessed One addressed the gods of the Śuddhāvāsa realm such as Maheśvara, Suvrata, and the rest, saying, "Gods, listen well, pay attention, and I will teach. The Thus-Gone One, in order in future times to gather a fourfold retinue, look after them, care for them in all manner of ways, and cause them to advance, to bring those who possess all the teachings and their meanings to perfection, and to bring all who are properly established in the Great Vehicle to specific attainment in all its aspects, teaches and explains the dhāraṇī discourse called The Buddha's Essence. You should retain it and, both now and in future times after I have passed into parinirvāṇa, teach and explain it to all members of the fourfold retinue who are properly established in the Great Vehicle. Never forsake it, and always teach it and promote it. As long as there are beings who are destitute and affected by the obscurations, you should preserve the teaching of the Thus-Gone One for them, teach it, and promote it."

1.-3 Bhagavān oslovil bohy z říše Śuddhāvāsa [Čisté sídlo], jako byli Maheśvara, Suvrata a ostatní: "Devové, dobře poslouchejte, dávejte pozor a já vás budu učit. Takto odešlý, aby v budoucích časech shromáždil čtveré shromáždění, pečoval o ně, všemožně se o ně staral a zasadil se o jeho pokrok, aby přivedl k dokonalosti ty, kdo vlastní všechna učení a jejich významy, a aby přivedl všechny, kdo jsou řádně situováni ve Velkém vozidle, ke konkrétnímu dosažení ve všech jeho aspektech, učí a vysvětluje pojednání s dhāraṇī nazvané Buddhova podstata. Měli byste si je uchovat a nyní i v budoucích dobách po mém odchodu do parinirvāṇy je učit a vysvětlovat všem členům čtvcrého shromáždění, kteří jsou řádně situováni ve Velkém vozidle. Nikdy je neopouštějte a vždy je vyučujte a propagujte. Dokud existují bytosti, které strádají a jsou postiženy nečistotami, měli byste pro ně uchovávat učení Takto odešlého, učit je a propagovat je."

1.­4 The gods replied, "Blessed One, we will do just that. We will sincerely and perfectly carry out the Thus-Gone One's command."

1.-4 Devové odpověděli: "Bhagavāne, právě to uděláme. Budeme upřímně a dokonale plnit příkazy Takto odešlého."

1.­5 The Blessed One addressed them, saying, "Gods, this is the Dharma discourse called The Buddha's Essence:

1.-5 Bhagavān je oslovil: "Devové, toto je řeč Dharmy nazvaná Buddhova podstata:

tadyathā amale nirmale sarvākārārtha­pariprāpte

asamanta­sarva­kunākāre tryadhvāsaṅgānāvṛte

samanta­daśa diśa­paripūrṇa­jñāne sarvāsaṅga­darśana­prāpte

sarva­dharmam aviśata­paripūrṇe sarvākāra­saṅga­samanvite

samantāpratihata teje tryadhva­daśasu dikṣu­pariprāptārthe

śānta-prāśanta-upaśānta-samaśānta-vimokṣānuprāpte

supratibuddha­dharma­dhātu atyanta suniḥśrite

sarvākāra­niḥsaraṇa anavaśeṣa paraṅgate

vipra­mukta asaṁyoga viprayoga-sthite dharmate

gagana­sama-prakṛti­pariśuddha-nirmale asamanta-tryadhvānugata-suprāpte

pūrvānta-aparanta madhya tryadhva samantānuprāpte

anavaśeṣa parijñā­prahana-bhavana-sakṣāt kriya­parama paraṅgate

yathāvati tathākāri sarvākāra­saṁpanne

sarvākāra­mahā maitri­mahā­karuṇā sarvākāra­sama sagrahānuprāpte

1.­6 "Gods, this is the dhāraṇī discourse called The Buddha's Essence. If noble sons or daughters from the fourfold community who are properly established in the Great Vehicle wear it on their bodies, recite it well, and uphold it, they will never give rise to inferior mental states. The Thus-Gone One will likewise remain with them, seated above the crowns of their heads. Some will certainly see the Buddha, some will hear him teach, some will become Dharma teachers, and some will gain the dhāraṇī power of not forgetting. Students who are on the path will never have that path interrupted, and they will have a continual stream of Dharma teachers. They will understand everything, never forget it, and be only one birth away from awakening. With those qualities, they will gain the power of retaining the entire ocean of knowledge.{9} They will receive all the attainments, beginning with acceptance of the fact that phenomena do not arise up to becoming fully liberated, perfect buddhas who are free from obscurations. You gods will understand the meaning of my teachings in this lifetime. You should teach it and promote it among the sons and daughters of the lineage. Do not cast it aside, do not forsake it, and do not forget it!"

1.-6 Devové, toto je pojednání s dhāraṇī nazvané Buddhova podstata. Pokud je ušlechtilí synové nebo dcery ze čtverého společenství, kteří jsou správně situováni ve Velkém vozidle, budou nosit na těle, řádně je odříkávat a dodržovat, nikdy se u nich neprojeví horší mentální stavy. Takto odešlý s nimi také zůstane, sedě nad temeny jejich hlav. Někteří Buddhu jistě uvidí, někteří ho uslyší učit, někteří se stanou učiteli Dharmy a někteří získají moc dhāraṇī nezapomínat. Studenti, kteří jsou na cestě, ji nikdy nepřeruší a budou mít nepřetržitý přísun učitelů Dharmy. Všechno pochopí, nikdy na to nezapomenou a od probuzení je bude dělit jen jedno zrození. Díky těmto vlastnostem získají schopnost udržet si celý oceán poznání.{9} Získají všechna dosažení, počínaje přijetím skutečnosti, že jevy nevznikají, až po to, že se stanou plně osvobozenými, dokonalými buddhy prostými všech nečistot. Vy, devové, pochopíte význam mého učení v tomto životě. Měli byste je vyučovat a propagovat mezi syny a dcerami vznešeného rodu. Neodhazujte je, neopouštějte je a nezapomeňte na ně!"

1.­7 The gods responded, "Blessed One, we shall do just as you have said. We will teach and explain the Blessed One's dhāraṇī discourse called The Buddha's Essence to the fourfold assembly, without hesitation, in its entirety. We will teach it and promote it among noble sons and daughters. It will be just as the Thus-Gone One has said. We will fully comprehend the Thus-Gone One's holy Dharma, and for the noble sons and daughters will be of great meaning and something of great benefit."

1.-7 Devové odpověděli: "Bhagavāne, uděláme, jak jsi řekl. Čtveré shromáždění budeme bez váhání a v plném rozsahu vyučovat a vysvětlovat pojednání s dhāraṇī nazvané Buddhova podstata. Budeme je učit a propagovat mezi ušlechtilými syny a dcerami. Bude to tak, jak řekl Takto odešlý. Plně pochopíme svatou dharmu Takto odešlého a pro vznešené syny a dcery bude mít velký význam a bude pro ně velmi prospěšná."

1.­8 The Blessed One replied, "That is why you gods must do as I have said. This is the teaching that I give to you."

1.-8 Bhagavān odpověděl: "Proto vy, bohové, musíte udělat, co jsem řekl. Toto je učení, které vám dávám."

1.­9 After the Blessed One had spoken, the gods of the Śuddhāvāsa realm such as Maheśvara and Suvrata, along with the entire assembly, praised the Blessed One's words.

1.-9 Poté, co Bhagavān promluvil, devové z říše Śuddhāvāsa jako Maheśvara a Suvrata spolu s celým shromážděním chválili Bhagavānova slova.

1.­10 This concludes "The Dhāraṇī of the Buddha's Essence."

1.-10 Tímto končí "Dhāraṇī Buddhovy podstaty".

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky