Vznešená dhāraṇī „Vlastní slib Tāry“

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

'phags ma sgrol ma rang gis dam bcas pa zhes bya ba'i gzungs

The Noble Dhāraṇī "Tārā's Own Promise"

Vznešená dhāraṇī "Vlastní slib Tāry"

Ārya­tārā­svapratijñā­nāma­dhāraṇī

Toh 1002

Degé Kangyur vol. 101 (gzungs 'dus, waM), folios 160.a-160.b..

Translated by Lhasey Lotsawa Translations and Publications under the patronage and supervision of 84000: Translating the Words of the Buddha

Překlad Lhasey Lotsawa Translations and Publications pod záštitou a dohledem 84000: Překládání slov Buddhy

český překlad: CC-BY-SA 2021 ing. Jan Mareš


1.­1 Homage to Noble Tārā!

Poklona Vznešené Tāře!


1.­2 Tārā proclaimed The Dhāraṇī "Tārā's Own Promise":

Tārā pronesla dhāraṇī zvanou Tārā's Own Promise"

tad yathā | oṁ tāre tārāyai hūṁ hūṁ hūṁ samaya­sthite

bhara bhara sarvābharaṇa­vibhūṣite

padme padme mahā­padmāsana­sthite

hasa hasa trailokya varade

sarva­deva­dānava­pūjite

smarāhi bhagavati tāre

smarāhi bhagavatas tathāgatasya purataḥ samayaṃ

dhara dhara mahā­sattvāvalokite maṇi­kanaka­vicitrābharaṇe |

oṁ vilokāya (insert name / vložte jméno) bhagavati tāre

hrīṁ hrīṁ hrīṁ phaṭ svāhā |


1.­3 By merely recalling this dhāraṇī all dangers will be eliminated, all accomplishments will be attained, and all sentient beings will be brought under control. On the eighth or fifteenth day of the moon, make vast offerings to Noble Tārā and then recite this dhāraṇī until you perceive Tārā directly. Whatever you desire will be given, and all boons will be granted. If this does not happen, it means that you had committed the five acts with immediate retribution. Indeed, immeasurable benefits will come.

Pouhým připomenutím si této dhāraṇī budou odstraněna všechna nebezpečí, dosaženy všechny úspěchy a podmaněny všechny cítící bytosti. Osmého nebo patnáctého dne měsíce vykonejte rozsáhlé oběti Vznešené Tāře a pak proneste tuto dhāraṇī, dokud nebudete Tāru přímo vnímat. Bude vám dáno vše, co si přejete, a udělena všechna požehnání. Pokud se to nestane, znamená to, že jste spáchali pět činů s okamžitou odplatou. Dostaví se skutečně nezměrný prospěch.


1.­4 This was extracted from The Supreme Vajra Tantra.

Tento text byl vyňat ze Svrchované vajra tantry.


1.­5 This concludes the noble dhāraṇī "Tārā's Own Promise."

Tímto končí vznešená dhāraṇī "Vlastní slib Tāry"

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky