Vznešená dhāraṇī (piśācī) Parṇaśavarī

འཕགས་མ་རི་ཁྲོད་ལོ་མ་གྱོན་མ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

'phags ma ri khrod lo ma gyon ma zhes bya ba'i gzungs

The Noble Dhāraṇī of Parṇaśavarī

Vznešená dhāraṇī (piśācī) Parṇaśavarī

Ārya­parṇa­śavarī­nāma­dhāraṇī

Toh 995

Degé Kangyur, vol. 101 (gzungs 'dus, waM), folios 149.a-149.b.

Translated by Ryan Damron and Wiesiek Mical under the patronage and supervision of 84000: Translating the Words of the Buddha.

Překlad Ryan Damron a Wiešek Mical pod záštitou a dohledem 84000: Překládání slov Buddhy

český překlad: CC-BY-SA 2021 ing. Jan Mareš


1.­1 Homage to the noble Parṇaśavarī.

Poklona vznešené Parṇaśavarī.


1.­2 Homage to the Three Jewels.

Homage to the thus-gone, worthy, perfect buddha, the blessed Amitābha.

Homage to the bodhisattva great being, the deeply compassionate and noble Avalokiteśvara.

Homage to the bodhisattva great being Mahāsthāmaprāpta.

Poklona Třem klenotům!

Poklona Tathāgatovi, Arhatovi, Samyak sambuddhovi, Bhagavānovi Amitābhovi.

Poklona bodhisattvovi mahāsattvovi, hluboce milostivému a vznešenému Avalokiteśvarovi.

Poklona bodhisattvovi mahāsattvovi Mahāsthāmaprāptovi.


1.­3 Homage to you, blessed Parṇaśavarī, dwarfish piśācī who wields an axe and a noose.

Poklona tobě, vznešená Parṇaśavarī, malá piśācī ozbrojená sekerou a smyčkou.


1.­4 Whatever fears may arise, every plague, pestilence, and pandemic, all calamities and conflicts, and all personal anxieties affect only the foolish, not the wise.

Ať vyvstanou jakékoli obavy, jakýkoli mor a pandemie, všemožné pohromy a konflikty a všemožné osobní úzkosti, postihují jen pošetilé, ne moudré.


1.­5 May truth, words of truth, and true speech send them away and dispel them! May these words of mantra empowered by the wise guard me and all beings. May they protect us, keep us secure, defend us, and bring us peace and good fortune. May they protect us from punishment and weapons. May they neutralize all poisons. May they protect from the dangers of fire and the dangers of water. May they cut down kākhordas. May they establish the protective boundary and bind the earth.

Nechť je pravda, slova pravdy a pravdivá řeč pošlou pryč a rozptýlí je! Nechť tato slova mantry zmocněná moudrými střeží mě a všechny bytosti. Nechť nás chrání, udržují nás v bezpečí, brání nás a přinášejí nám mír a štěstí. Nechť nás chrání před trestem a zbraněmi. Nechť neutralizují všechny jedy. Nechť chrání před nebezpečím ohně a nebezpečím vody. Nechť přemohou kākhordy. Nechť vytvoří ochrannou hranici a spoutají zemi.


1.­6 The dhāraṇī is / Dhāraṇī zní:

amṛte amṛte amṛtodbhave amṛta­sambhave

āśvaste āśvastāṅge

mā mara mā mara

mā sara mā sara.

Grant peace! Pacify every illness! Bring an end to all kinds of untimely death! Pacify all evil influences from the planets and stars! Pacify all venom! O Blessed Parṇaśavarī!

Uděl mír! Utiš (překonej) všechny nemoci! Ukonči všechny druhy předčasné smrti! Utiš všechny zlé vlivy planet a hvězd! Utiš všechny jedy, ó vznešená Parṇaśavarī!

tunna tunna vitunna vitunna tuṇa tuṇa tumule svāhā.

oṃ gauri gāndhāri caṇḍāli mātaṅgi pukkasi svāhā.

oṃ aṅkure māṅkure kurare parṇa­śavari svāhā.

namas sarva­śavarīṇāṃ mahā­śavarīṇāṃ

bhagavati piśāci parṇa­śavari piśāci svāhā.

oṃ piśāci parṇaśavari

hrīḥ jaḥ hūṃ phaṭ piśāci svāhā.


1.­7 "The Noble Dhāraṇī of Parṇaśavarī" is complete.

"Vznešená dhāraṇī (piśācī) Parṇaśavarī" je úplná.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky