Krátká Vajraṇakhī dhāraṇī


Brief Vajraṇakhī Dhāraṇī 

(金剛利爪陀羅尼簡要版)

Krátká Vajraṇakhī dhāraṇī

༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་བསྡུས་པའི་གཟུངས་བཞུགས།

Brief Dhāraṇī of Glorious Vajraṇakhī

by Karma Chakmé

Krátká dhāraṇī slavné Vajraṇakhī

Karma Chakmé


簡介:A brief version of the Vajraṇakhī dhāraṇī (rdo rje sder mo'i gzungs) arranged for daily recitation, invoking Vajraṇakhī to protect the practitioner's domestic space, family, friends and allies and to avert any obstacles that might threaten them.

簡介:Krátká verze Vajraṇakhī dhāraṇī (rdo rje sder mo'i gzungs) sestavená pro každodenní recitaci. Vzývá Vajraṇakhī pro ochranu domácnosti, rodiny, přátel a spojenců praktikujícího a pro odvrácení všech překážek, které by je mohly ohrožovat.

Translated by Stefan Mang, 2019.

Překlad Stefan Mang, 2019.

český překlad: CC-BY-SA 2021 ing. Jan Mareš

來源:https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/karma-chakme/brief-dorje-dermo


དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ཁྲོ་མོ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

könchok sum dang tromo dorjé dermo la chaktsal shying kyab su chi'o

Buddha, Dharma and Saṅgha, and wrathful Vajraṇakhī: to you I pay homage, in you I take

refuge!

Buddho, Dharmo, Sangho a hněvivá Vajraṇakhī: vám se klaním, u vás přijímám útočiště!


བདག་ཅག་ལ་ནད་གདོན་དང༌།

dakchak la nedön dang

All illness, harmful influences,

Všechny nemoci, škodlivé vlivy,


རྐྱེན་དང་བར་གཅོད་ཐམས་ཅད་དང་།

kyen dang barchö tamché dang

Difficult circumstances, obstacles,

obtížné okolnosti, překážky,


བསམ་པ་ངན་ཞིང་སྦྱོར་བ་རྩུབ་པ།

sampa ngen shying jorwa tsubpa

Malicious intentions and violent actions,

škodlivé úmysly a násilné činy,


རྗེ་དཔོན་དང་ཡུལ་མིའི་དགྲ་སྡང་བ་དང༌།

jepön dang yul mi dra dangwa dang

All hostile enemies amongst the rulers and people of this land,

všichni nepřátelé mezi vládci a lidmi této země,


ཕ་ཚན་དང༌། སྤུན་ཟླ་དང༌། ཞང་ཉེ་དང༌། མ་སྲུ་གྲོགས་དང༌།

patsen dang pünda dang shyangnyé dang ma su drok dang

All hostile enemies amongst our paternal relatives and siblings, maternal relatives and siblings,

všichni nepřátelé mezi našimi příbuznými z otcovské strany a sourozenci, z mateřské strany a sourozenci,


མག་པ་ཚ་སྤུག་བྲན་ཁོལ་དང་། ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་དགྲ་སྡང་བ་ཐམས་ཅད་རིག་སྔགས་འདིས་བཅད་དོ། །

makpa tsa puk drenkhol dang khyimtsé kyi dra dangwa tamché rik ngak di ché do

male and female friends, brothers-in-law, nephews and nieces, servants, and neighbours, are eliminated through this vidyā-mantra!

mužskými a ženskými příbuznými, švagry, synovci a neteřemi, služebníky a sousedy jsou zničení touto vidyā-mantrou!


ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །ཐོ་བས་བརྡུང་ངོ་། །ཕྱག་རྒྱས་མནན་ནོ། །

purbü dab bo towé dung ngo chakgyé nen no

They are struck with the kīla, pounded with the hammer, and suppressed beneath the seal!

Jsou zasaženi kīlou, drceni kladivem a uzavřeni pod pečetí!


ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ནཱཾ། ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་མཱ་ར་ཡ།

na mah samenta buddha nam | kaya waka tsitta benza nam | om ghagha ghataya ghataya | sarwa dushtam maraya

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ |

oṃ gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya |


བདག་ལ་སྔ་དགྲ་ལག་ལ་བརྡར་བ་དང་།

dak la nga dra lak la darwa dang

Contrived by enemies of the past,

(Úklady) nastrojené nepřáteli z minulosti,


ཕྱི་དགྲ་ཡིད་ལ་སེམས་པ་དང་།

chi dra yi la sempa dang

Plotted by enemies of the future,

strojené nepřáteli v budoucnosti,


ད་དགྲ་ཁྱི་ལྟར་ཟུག་པ་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་རྦད་ཕཊ་ཕཊ།

da dra khyi tar zukpa tamché maraya bé pé pé

And fomented by enemies of the present, like howling dogs-they are all suppressed! Māraya bad phaṭ phaṭ!

a vyvolávané nepřáteli v současnosti - všichni jsou podmaněni jako vyjící psi! Māraya bad phaṭ phaṭ!


ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ། བཛྲ་དྷ་རོ་ད་ཨཱ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་དྷེ་ཀ་མུདྒ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་བི་དྷྭཾ་ས་ཡ། ཛ་ཊི་ལམྦོ་དྷ་རི་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

kili kilaya sarwa papam hung hung hung | benza kili kilaya | benza dharoda ajna payati | kaya waka tsitta benza kili kilaya hung pé | om a tro dhé kamügara hung pé | om benza tro ta maha balaha nada hapa tsa bi dham saya | dza ti lambo dhari utsukma krodha hung pé

kīli kīlaya sarva pāpān hūṃ hūṃ hūṃ |

vajrakīli kīlaya vajra dharoājñāpayati

kāya vāk cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ |

oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ |

oṃ vajra krodha mahābala

hana daha paca vidhvaṃsaya

jaṭilambodari ucchuṣma

krodha hūṃ phaṭ ||


དཔལ་དང་ལྡན་པའི་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་ཁྱོད། །

pal dang denpé dorjé dermo khyö

Awesome Vajraṇakhī, Vajra Claw,

Úžasná Vajraṇakhī s diamantovými nehty,

མཁའ་མཉམ་བདེ་ལ་རོལ་མཛད་ཁྲོ་མོའི་སྐུ། །

khanyam dé la rol dzé tromö ku

In your wrathful form, you revel in infinite bliss,

ve své hněvivé podobě se těšíš nekonečné blaženosti,


ཆགས་པའི་མདངས་ཀྱིས་ཁྲོ་བོའི་སྐུ་ལ་འཁྲིལ། །

chakpé dang kyi trowö ku la tril

And passionately embrace your wrathful consort.

a vášnivě objímáš svého hněvivého partnera.


དཔལ་ལྡན་མཁའ་འགྲོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

palden khandro khyö la chaktsal tö

Glorious ḍākinī in all your splendour-to you I pay homage and offer praise!

Slavná ḍākinī v celé své nádheře: vzdávám ti poctu a chválu!


ཅེས་པ་འདི་ཀརྨ་ཨ་རཱ་གས་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

This was composed by Karmārāga. May virtue and goodness increase!


Sestavil Karmārāga. Nechť se zvyšují ctnost a dobro!

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky