Gaṇapatiho vznešená sūtra se srdeční dhāraṇī

Gaṇapati's Exalted Heart-Dhāraṇī sūtraIn the Indian Language [Sanskrit]: Ārya Gaṇapati hṛdaya sūtraIn the Tibetan Language/tibetsky: Phagpa Tsog dag po'i Zung
('Phags pa Tshogs kyi dDag po'I sNiying po)Translated by/Přeložil Erick Sherab Zangpo.

český překlad: CC-BY-SA 2021 ing. Jan MarešHomage to all the buddhas and bodhisattvas!

Poklony všem buddhům a bodhisattvům!

Thus have I heard: at one time, the Blessed One, the Transcendent and Accomplished Conqueror, was in Rajagriha, on Vulture's Peak Mountain, abiding together with an enormous Sangha of fully ordained monks as one expedient method.

Takto jsem vyslechl: Bhagavān, Transcendentní a Dokonalý Vítěz, se kdysi nacházel v Rádžagrize na Supím vrchu, kde přebýval společně s obrovskou sanghou plně zasvěcených mnichů jako jednou účelnou metodou.


Then, the Blessed One said to the Venerable Ānanda:

Tehdy Bhagavān řekl Vznešenému Ānandovi:

"Retain this, the Heart of Gaṇapati! Those people who read this will accomplish all of their endeavors. All the aspirations they hold in their minds will be accomplished, as well. They will accomplish all of the secret mantras, as well. All of their wealth and resources will become abundant. Without asking or searching, whatever food and riches they want will be discovered. For this, one must recite this mantra!"

"Zapamatuj si toto Gaṇapatiho Srdce! Lidé, kteří si je přečtou, dosáhnou všech svých cílů. Všechny touhy v jejich mysli budou také splněny. Osvojí si také všechny tajné mantry. Veškeré jejich bohatství a zdroje se stanou hojnými. Bez ptaní nebo hledání objeví jídlo a bohatství, které chtějí. K tomu je třeba pronášet tuto mantru!"

tadyathā/ namo stu te/ gaṇapati/ kata kata/ kiti kiti/ kuta kuta/ matra matra/ dara dara/ dhaha dhaha/ grihna grihna/ dhava dhava/ jambha jambha/ samayam anusmarana tudde rudra/ vacanīye svāhā/

adbhūte bindu kṣa vañca tana/ sama gachhati mahābhaya/ mahābala/ mahā dakṣinīya/ prakampayasi/

tadyathā/ oṁ kuru kuru/ muru muru/ curu curu/ namo namaḥ svāhā

longer version / delší verze:

Tadyatha/ Namo stu te maha-ganapataye svaha/ Om kata kata/ Mata mata/ Dara dara/ Vidara Vidara/ Hana hana/ Grihna grihna/ Dhava dhava/ Bhamja Bhamja/ Stambha stambha/ Jambha jambha/ Moha moha/ Dehi dehi/ Dapaya Dapaya/ Dhana dhanya sidhi me prayaccha samayam-anusmara maha rudra vacaniye svaha/ Om kuru kuru svaha/ Om turu turu/ Om muru muru svaha/ Om bava samti vasu pushtim kuru svaha/ Adbhuta bindu kshobhita mahavidara/ Sama-gacchati mahabhaya/ Mahabala/ Mahava(ra)kra/ Mahahasti/ Maha-dakshiniya praci-dayami svaha/ Om kuru kuru/ Curu curu/ Muru muru/ Om ga ga ga ga ga ga ga ga/ Om namo nama svaha/


"Ānanda! If any son or daughter of noble spiritual lineage, fully-ordained monk, fully-ordained nun, novice monk, novice nun, or anyone else should intone this Heart-Essence of the Powerful Lord of Gatherings every day, then that person will be endowed with bliss and happiness in this life. They will be endowed with riches and resources. The sufferings of poverty and destitution will not occur. They will be pleasing and delightful to all people. They will accomplish all of their endeavors, no matter they are, and their aspirations, as well. Both in this life and in their next life too, they will not lack wealth and resources."

"Ānando! Pokud syn nebo dcera vznešeného duchovního rodu, plně zasvěcený mnich, plně zasvěcená mniška, mnich-novic, mniška-novicka nebo kdokoli jiný bude každý den pronášet tuto Srdeční esenci Mocného Pána zástupů, bude v tomto životě obdařen blažeností a štěstím. Budou obdařeni bohatstvím a zdroji. Utrpení chudoby a bídy u nich nenastane. Budou příjemní všem lidem. Dosáhnou cílů všech svých snah, ať jsou jakékoli, a také svých přání. Jak v tomto, tak v příštím životě jim nebudou chybět bohatství a zdroje."

"Waking up daily early in the morning in one's home, if this dhāraṇī is chanted three or seven times, then one will retain what one has heard. All malevolent gods, harmful spirits, demons, and malevolent goddesses will not snatch away one's radiance and luster. That person will be guarded and protected."

"Když se člověk každý den brzy ráno probudí ve svém domě a třikrát nebo sedmkrát pronese tuto dhāraṇī, zapamatuje si to, co vyslechl. Všichni zlovolní devové, škodliví duchové, démoni a zlovolné devī ho nepřipraví o tělesnou záři a lesk. Bude střežen a chráněn."

(another translation: Ānanda, when any son of noble family, daughter of noble family, monk, nun, lay man or lay woman goes to a place of worship other than where the Three Jewels (are worshipped) or enters the palace retinue of a king and practices the mantras (recited in that place) and begins with this Essence of Ganapati-Ganesvara all one's tasks will be accomplished. Have no doubts about it. If one is mindful (of this mantra) in fights, arguments, confusions, and wars, they will all be pacified. If you get up early each morning and recite it, you will attain learnedness. Yakshas, rakshasas and dakinis will not rob your health but will promise to stay far away.

jiný překlad: Ānando, když se syn ze vznešeného rodu, dcera ze vznešeného rodu, mnich, mniška, laik nebo laička vydají na jiné místo uctívání, než kde jsou (uctívány) Tři klenoty, nebo vstoupí do královské družiny a budou praktikovat mantry (recitované na tomto místě) a začnou s touto Esencí Gaṇapatiho-Ganeśvara, všechny jejich úkoly budou splněny. Nepochybuj o tom. Pokud si člověk pamatuje (tuto mantru) v hádkách, sporech, zmatcích a válkách, všechny se utiší. Pokud každé ráno brzy vstaneš a budeš ji pronášet, dosáhneš učenosti. Yakṣové, rākṣasové a ḍākinī tě nebudou okrádat o zdraví, ale slíbí, že se budou držet dál.)


The Blessed One spoke thus, and the entire retinue, the whole universe, with its gods, humans, demi-gods, and gandharvas, rejoiced; they vividly praised what had been spoken by the Bhagavan, the Transcendent and Accomplished Conqueror.

Takto Bhagavān promluvil a celá družina, celý vesmír se svými devy, lidmi, polo-devy a gandharvy se radoval; živě chválili to, co Bhagavān, Transcendentní a Dokonalý Vítěz, řekl.


The exalted dhāraṇī of Gaṇapati, the lord of gatherings, is complete.

Vznešená dhāraṇī Gaṇapatiho, pána zástupů, je úplná.

Sanskrit version of Ārya mahā gaṇapati hṛdayam samāptam
(Gph_10)

namo bhagavate ārya mahā gaṇapati hṛdayāya / namo ratna trayāya //evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma / gṛdhra kūṭa parvate mahatā bhikṣu saṃghena sārdham ardha trayodaśabhir bhikṣu śataiḥ saṃbahulaiś ca bodhisatvair mahāsatvaiḥ / tena khalu punaḥ samayena bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate sma //yaḥ kaścit kulaputra ānanda imāni gaṇapati hṛdayāni dhārayiṣyati vācayiṣyati paryavāpsyati pravartayiṣyati tasya sarvāṇi kārya siddhāni bhaviṣyanti //oṃ namo 'stu te mahā gaṇapataye svāhā /
oṃ gaḥ gaḥ gaḥ gaḥ gaḥ gaḥ gaḥ gaḥ /
oṃ namo gaṇapataye svāhā /
oṃ gaṇādhipataye svāhā /
oṃ gaṇeśvarāya svāhā /
oṃ gaṇapati pūjitāya svāhā /
oṃ kaṭa kaṭa maṭa maṭa dara dara vidara vidara hana hana gṛhṇa gṛhṇa dhāva dhāva bhañja bhañja jambha jambha tambha (Gph_11) tambha stambha stambha moha moha deha deha dadāpaya dadāpaya dhana siddhi me prayaccha /
oṃ rudrāvatārāya svāhā /
oṃ adbhuta vindu kṣubhita citta mahā hāsam āgacchati /
mahā bhaya mahā bala parākramāya

mahā hasti dakṣiṇāya dadāpaya svāhā /
oṃ namo 'stu te mahā gaṇapataye svāhā /
oṃ gaḥ gaḥ gaḥ gaḥ gaḥ gaḥ gaḥ gaḥ /
oṃ namo gaṇapataye svāhā /
oṃ gaṇeśvarāya svāhā /
oṃ gaṇādhipataye svāhā /
oṃ gaṇapati pūjitāya svāhā /
oṃ suru suru svāhā / oṃ turu turu svāhā / oṃ muru muru svāhā /idam ānanda gaṇapati hṛdayāni //yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā upāsako vā upāsikā vā / yaḥ kaścit kāryam ālabhate mantra sādhanaṃ vā triratna pūjaṃ vā deśāntara gamanaṃ vā rāja kula gamanaṃ vā antardhānaṃ vā tena buddha bhagavatāṃ pūjāṃ kṛtvā ārya gaṇapati hṛdayaṃ sapta vārān ucārayitavyaṃ sarva kāryāṇi tasya sidhyante nātra saṃśayaḥ / sarva kali kalaha marda mātsareṣu nityaṃ śamatavyaṃ sarva praśamaṃ gacchati / dine dine kalpam utthāya sarva sapta vārān ucārayitavyaṃ mahā saubhāge bhaviṣyati / (Gph_12) rāja kula gamana kāle mahā prāsādo bhaviṣyanti / śruti dharo bhaviṣyati / na cāsya kāye mahā vyādhayo bhaviṣyanti / na kaścid eva tāra pradakṣiṇo 'vatāraṃ lapsyate bhṛṅgo 'vatāraṃ lapsyati na cāsya bodhicittottarāyā bhaviṣyanti / jātau jātau jātismaro bhaviṣyati //idam avocat bhagavān ātta manās te ca bhikṣavas te bodhisatvā mahāsatvāḥ sā ca sarvāvatī parṣat sa deva mānuṣāsura garuḍa gandharvaś ca loko bhagavato bhāṣitam abhyanandann iti //ārya mahā gaṇapati hṛdayaṃ samāptam //

https://tibetanaltar.blogspot.com/2009/11/ganapatis-exalted-heart-dharani.html

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky