Dhāraṇī Třinácti čaker odstraňující démony

The Demon Dispelling Dhāraṇī of the Thirteen Cakras

Dhāraṇī Třinácti čaker odstraňující démony

tb: sri bzlog tsakra bcu gsum pa'i gzungs

English translation: Erick Tsiknopoulos, 2013

český překlad a poznámky: CC-BY-SA 2021 ing. Jan Mareš


Homage to the Bhagavān, the Tathāgata, the Arhat, the perfectly complete Buddha Śākyamuni.

Poklony Bhagavānovi, Tathāgatovi, Arhatovi, samyak sambuddhovi Śākyamunimu.

[Śākyamuni Buddha Mantra:]

tadyathā: oṁ muni muni mahā munaye svāhā

[The Buddha granted The Dhāraṇī of the Thirteen Cakras as follows:]

Please grant your blessings that I along with my retinue be guarded, protected, and concealed. Please liberate us from all evil demons.

[Buddha udělil Dhāraṇī třinácti čaker takto:]

Prosím, uděl svá požehnání, abych byl spolu se svým doprovodem střežen, chráněn a skryt. Prosím, osvoboď nás od všech zlých démonů.

1) duru duru cakra

2) vajrāya vajrāya cakra

3) hana hana cakra

4) māraya māraya cakra

5) ghindu male'nan cakra

6) jāla jāla cakra

7) hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ cakra

8) sarvaśa gini āvarana cakra

9) bhalāya bhalāya cakra

10) nāgaśaya nāgaśaya cakra

11) hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ cakra

12) bhāma bhāma cakra

13) samāntakara catri trigna cakra

"For me along with my retinue, for Dharma practitioners, and for the limitless forces of good, may all harmful enemies, obstructions, elemental spirits, and non-human negative forces be repelled. May they be subdued."

"May all adverse conditions and obstacles be repelled. May they be dispersed. May we be protected from them."

"May all sickness demons, death demons, destruction demons, horse demons, devastation demons, year demons, month demons, week demons, speech demons, and all evil demons be repelled."

"Furthermore, may we be protected on all sides from all evil demons. May they be repelled. May they be pacified."

"For myself along with my associates, may all contagious diseases, harmful spirits, sorcery, cursing spirits, sudden illnesses, punishment by kings, evil forces, injury, illness demons, fatality demons, time demons, old age demons, youth demons, adult demons, year demons, month demons, week demons, hour demons, seventh-year obstacle demons, external damagers, the three hundred and sixty harmful spirits, the forty-one thousand adverse conditions, the eighty-one harms that come from inconducive bad omens, and all those who are rough and cruel be vanquished. May they be repelled. May they be overcome. May we be protected from them. May they be defeated."

"The qualities of reciting in this way are inconceivable; in so doing, one will be freed from demonic harm."

The Sublime Master gave instruction with those words; and the Venerable Ānanda rejoiced, and deeply praised what had been spoken by the Sublime Master.

The Incantation of the thirteen cakras is complete.

(Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, 2013. Revised in August 2014, and again in April 2017. Sanskrit diacritics and translation assistance, proofreading, and English editing by Ned Branchi.)

"Pro mě spolu s mým doprovodem, pro ty, kdo praktikují Dharmu, a pro neomezené síly dobra, nechť jsou všichni nebezpeční nepřátelé, překážky, duchové živlů a nelidské negativní síly zahnáni. Nechť jsou podmaněni.

Nechť jsou všechny nepříznivé podmínky a překážky odstraněny. Nechť jsou rozptýleny. Nechť jsme před nimi chráněni.

Nechť jsou zahnáni všichni démoni nemoci, démoni smrti, démoni zkázy, koňští démoni, démoni ničení, démoni roku, démoni měsíce, démoni týdne, (každému časovému období vládnou určité bytosti, pozitivní a negativní, a obor džjótiši zvaný muhúrta slouží k určování míry jejich ne-příznivosti, pozn. překl.) démoni řeči a všichni zlí démoni.

Dále nechť jsme chráněni ze všech stran před všemi zlými démony. Nechť jsou zahnáni. Nechť jsou utišeni.

Pro mě, spolu s mými společníky, nechť jsou všechny nakažlivé nemoci, škodliví duchové, magie, duchové kleteb, náhlá onemocnění, trest králů, zlé síly, zranění, démoni nemocí, smrtonosní démoni, démoni času, démoni stáří, démoni mládí, démoni dospělosti (démoni napadající osoby v určitém věku, pozn. překl.), démoni roku, démoni měsíce, démoni týdne, démoni hodiny, démoni překážky sedmého roku, vnější škůdci, tři sta a šedesát škodlivých duchů, jednačtyřicet tisíc nepříznivých podmínek, jednaosmdesát škod pocházejících ze špatných znamení, (zabývá se jimi obor džjótiši nazvaný podle nich nimitta; samy přímo nezpůsobují škodu, ale upozorňují na blížící se projevy negativní karmy, často většího rozsahu a postihující více lidí, pozn. překl.) a všechny hrubé a kruté bytosti, zničeni. Nechť jsou zahnáni. Nechť jsou přemoženi. Nechť jsme před nimi chráněni. Nechť jsou poraženi.

Vlastnosti pronášení tímto způsobem jsou nepředstavitelné; člověk tak bude osvobozen od škod způsobených démony."

Bhagavān dal těmito slovy pokyn a ctihodný Ānanda se zaradoval a hluboce pochválil jeho slova.

Průpověď Třinácti čaker je úplná.

(Z tibetštiny přeložil Erick Tsiknopoulos, 2013. Revidováno v srpnu 2014 a znovu v dubnu 2017. Sanskrtská diakritika a překladatelská pomoc, korektura a anglická redakce Ned Branchi.)

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky