Dhāraṇī čtyř velkých králů


The Dhāraṇī of the Four Great Kings

(rgyal po chen po'i bzhi'i gzungs bzhugs so)

Dhāraṇī čtyř velkých králů

From 'Collected Daily Practices of Names and Dhāraṇīs'
Ze ,Sebraných denních praxí jmen a dhāraṇīchʻ

(mtshan gzungs rgyun khyer phyogs bsgrigs),
by the 7th Panchen Lama, Lobzang Pëlden Tenpay Nyima
7. paňčenlámy Lobzanga Pëlden Tenpay Nyimy
(1782-1853, pan-chen sku-phreng bdun-pa blo-bzang dpal-ldan bstan-pa'i nyi-ma)

translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos & the Sugatagarbha Translation Group, September 9th, 2016 in Pokhara, Nepal.

přeložil z tibetštiny Erick Tsiknopoulos & překladatelská skupina Sugatagarbha

Finalized on December 31st 2016 in Boudhanath, Kathmandu, Nepal.
Dokončeno 31. 12. 2016 v Boudhanáthu, Káthmándú, Nepál.

Special thanks to Ned Branchi for his work with the Sanskrit and dhāraṇī.

Zvláštní poděkování Nedu Branchimu za práci se sanskrtem a dhāraṇī

český překlad a poznámky: CC-BY-SA 2021 ing. Jan Mareš


DEY-PÖN CH'EN-PO SER-DOK CHEN
Great Captain of golden hue,

Velký důstojník se zlatou barvou pleti,


BE-CHÖN DANG NI NÉ'U-LÉ DZIN
Who holds a staff and mongoose,

držící hůl a promyku,


NÖ-JIN TS'OK LA WANG-GYUR-PA'Y
Wielding mastery over the hosts of Yakṣas:

ovládající zástupy yakṣů:


NAM-T'Ö-S'AY LA CH'AK-TS'ËL LO
To Vaiśravaṇa, I bow down.

Vaiśravaṇovi (Kuverovi, pozn. překl.) se klaním.


GYËL-PO CH'EN-PO PËL-DEN-PA
Great King endowed with glory,

Velký král obdařený slávou,


MA-GAY DOK TS'UNG PI-WAM DZIN
Who has a color like emerald and holds a lute,

barvy smaragdu a držící loutnu,


DRI-ZA'Y TS'OK LA WANG-GYUR-PA'Y
Wielding mastery over the hosts of Gandharvas:

ovládající zástupy gandharvů:


YUL-KHOR-S'UNG LA CH'AK-TS'ËL LO
To Dhṛtarāṣṭra, I bow down.

Dhṛtarāṣṭrovi (Indrovi, pozn. překl.) se klaním.


PA-WO CH'EN-PO TOP-PO-CH'É
Great Hero of massive strength,

Velký hrdina s obrovskou silou,


KHA-DOK NGÖN-PO RËL-DRI DZIN
Who has a blue color and holds a sword,

modré barvy a držící meč,


DRUL-BUM TS'OK LA WANG-GYUR-PA'Y
Wielding mastery over the hosts of Kumbhandas:

ovládající zástupy kumbhāṇḍů:


P'HAK-KYEY-PO LA CH'AK-TS'ËL LO
To Virūḍhaka, I bow down.

Virūḍhakovi (Yamovi, pozn. překl.) se klaním.


NGA-DAK CH'EN-PO T'U-WO-CH'É
Great Master of immense power,

Velký vládce s nesmírnou mocí,


KHA-DOK MAR-SER DRUL ZHAK DZIN
Who has an orange color and holds a snake,

oranžové barvy a držící hada,


LU YI TS'OK LA WANG-GYUR-PA'Y
Wielding mastery over the hosts of Nāgas:

ovládající zástupy nāgů:

MIG-MI-ZANG LA CH'AK-TS'ËL LO
To Virūpākṣa, I bow down.

Virūpākṣovi (Varuṇovi, pozn. překl.) se klaním.


[The Dhāraṇī:]

OṂ VAI SVĀHĀ

OṂ DHRI SVĀHĀ

OṂ VI SVĀHA

OṂ KṢA SVĀHĀ

[Tibetan pronunciation:

Tibetská výslovnost

OṂ BAI SWĀHĀ/ OṂ DHRI SWĀHĀ/ OṂ BI SWĀHA/ OṂ KSHA SWĀHĀ

Or more commonly:

nebo běžněji:

OṂ BAI SOHĀ/ OṂ DHRI SOHĀ/ OṂ BI SOHĀ/ OṂ KSHA SOHĀ]


Recite as much as possible.

Recitujte co nejvíce.


KHYEY LA TÖ CHING SÖL-WA TAP-PA'Y T'Ü
By the power of praising and supplicating you,

Mocí chvály a prosby směřované k vám,


DAK SOK GANG-DU NAY-PA'Y SA-CH'OK DÉR
In whatever places I and others may dwell,

na všech místech, kde můžeme já a jiní přebývat,


NAY DANG UL-P'ONG T'AP-TSÖ ZHI-WA DANG
Please pacify illness, poverty and conflict;

utište prosím nemoc, chudobu a konflikty;


CH'Ö DANG TRA-SHIY P'ËL-WAR DZAY DU SÖL
And ensure the increase of the Dharma and good fortune.

a zajistěte rozšíření Dharmy a štěstí.Notes:

"orange" (dmar-gser), literally 'reddish yellow'.

Poznámky:

"oranžový" (dmar-gser), doslova ,načervenale žlutýʻ

https://dharmamasters.blogspot.com/2016/12/the-dharani-of-four-great-kings.html

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky